مروری بر سرمایه اجتماعی، نوآوری و شبکه نوآوری: تحلیل کتاب سنجی از ادبیات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 ریس دانشکده مدیریت و حسابداری-پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22059/jscm.2024.369931.2476

چکیده

نوآوری از جمله عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌ها، در سال‌های اخیر هم از سوی دانشگاهیان و هم از سوی متخصصان مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی روندهای ادبیاتی است که مطالعه سرمایه اجتماعی را با نوآوری مرتبط می‌کند. سرمایه اجتماعی، به عنوان منبعی در یک شبکه اجتماعی، مبنای ایجاد رقابت پذیری و مزیت پایدار برای شرکت‌ها است. در عصر حاضر بنگاه‌ها برای حفظ مزیت‌ها و رقابت‌پذیری خود نیازمند نوآوری هستند، بنابراین مطالعه موضوع سرمایه اجتماعی مرتبط با نوآوری در سالهای اخیر به عنوان موضوعی در حال ظهور اهمیت پیدا کرده است. دستاوردهای نوآورانه و عملکرد نوآوری شرکت‌ها تا حد زیادی توسط سرمایه اجتماعی آنها تعیین می-شود.

در این پژوهش با استفاده از ابزار کتاب سنجی بر روی داده‌های استخراج شده از پلتفرم Web of Sciences که در مجموع به 939 مطالعه نمایه شده رسیده است، یک نمای کلی و شماتیک از روندهای تحقیق در مورد این موضوع ارائه شده است.

نتایج روندها و مسیرها، مجلات و کشورهای تحقیق سرمایه اجتماعی و نوآوری را نشان می‌دهد. یافته‌های ما همچنین محدودیت‌های ادبیات کنونی را برجسته می‌کند و جهت‌های تحقیقاتی مهم آینده را در زمینه سرمایه اجتماعی پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات