تدوین الگوی پیشایندهای سرمایه‌های اجتماعی در ورزش دانش‌آموزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

10.22059/jscm.2023.360055.2421

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی پیشایندهای سرمایه‏های اجتماعی در ورزش دانش‏آموزی بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه‏ای‌ـ کاربردی، از نظر داده‏ها کیفی، و از نظر ماهیت و روش اجرا داده‌بنیاد بود. جامعة آماری شامل استادان دانشگاهی و مدیران حیطة ورزش دانش‌آموزی بود. از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و تعداد 21 مصاحبة فردی نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت. برای سنجش پایایی در این پژوهش از روش «پایایی بازآزمون» استفاده شد. برای تعیین روایی (تأییدپذیری) یافته‏ها نیز از دو تکنیک جمع‏آوری داده‏ها از منابع متعدد و تحلیل موارد منفی استفاده شد. به‌ منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از استراتژی نظریة داده‌بنیاد رویکرد گلیزر (1978) با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا 10 استفاده شد. با کمک نرم‌افزار در مرحلة کدگذاری باز تعداد 189 کد مستقل باز اولیه (مفاهیم)، 60 کد باز ثانویه (مقوله‌های فرعی)، و در نهایت بر اساس کدهای باز ثانویه 10 مقولة اصلی ایجاد شد. در کدگذاری گزینشی 10 مقولة اصلی شامل عوامل ارتباطی، عوامل هنجاری، عوامل اجتماعی، عوامل زمینه‏ای، عوامل فرهنگی، عوامل اجرایی، عوامل رفتاری، عوامل شخصیتی، عوامل خانوادگی، و عوامل رسانه‏ای تقسیم شدند. در نهایت برای تدوین مدل نهایی پیشایندهای سرمایة اجتماعی 10 مقولة اصلی شناسایی‌شده در 3 بعد اجتماعی و سیستمی و فردی دسته‏بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، بهشت؛ یوسفی، بهرام و عیدی، حسین (1397). حکمرانی خوب در ورزش: نقش سرمایة اجتماعی در ارتقای آن. پژوهش در ورزش تربیتی، 14، 301-325.
احسانی، محمد؛ شمس، فرحناز؛ صفاری، مرجان و عروف‌زاد، شهرام (1400). عوامل سوق‌دهنده، تسریع‌کننده، و بازدارندة مشارکت دانش‌آموزان در فوق برنامه‌های تربیت‌بدنی مدارس. پژوهش در ورزش تربیتی، 9(24)، 107-136.
پارسامهر، مهربان و ترکان، رحمت‏الله (۱۳۹۱). بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت در فعالیت‏های ورزشی (مطالعة موردی: پرستاران بیمارستان‏های دولتی شهر یزد). پژوهش پرستاری، ۲۶، 69-۷۹.
توکل، مهدی؛ فهیم‏دوین، حسن؛ پیمانی‏زاد، حسین و اسماعیل‏زادة قندهاری، محمدرضا (1399). ارائة مدل توسعة سرمایة اجتماعی از طریق ورزش در جامعة شهری. مطالعات تربیت‏بدنی و علوم ورزشی، دورة 5(2)، 48-61.
جعفری‌مجد، بهنام و زارعی‌متین، حسن (1401). طراحی الگوی سرمایة اجتماعی سازمانی در آموزش‌وپرورش (مورد پژوهش: ادارة کل آموزش‌وپرورش استان لرستان). مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 9(1)، 77-99.
حمیدی، مهرزاد؛ رجبی، حسین؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم و زینی‌زاده، مهوش (1397). طراحی و تدوین برنامة راهبردی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی ایران. پژوهش در ورزش تربیتی، 14، 67-92.
راسخ، نازنین؛ سجادی، سید احمد؛ رضوی، سید محمدحسین و دوستی، مرتضی (1397). تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران. پژوهش در ورزش تربیتی، 6(14)، 17-44.
سیدعامری، میرحسن؛ مولایی، فاطمه و رمضانی‌نژاد، رحیم (1398). اثر مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی با میانجیگری نقش رسانه و قابلیت تعاملی افراد. پژوهش در ورزش تربیتی، 16، 235-256.
سیدی‌زاده، ثریا (1401). ارزیابی میزان اثر سرمایة اجتماعی در ایجاد تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی کهکیلویه‌وبویراحمد. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 84، 1310-1321.
شورای عالی آموزش‌وپرورش (1390). مبانی نظری سند تحول بنیادی. تهران: شورای عالی وزارت آموزش‌وپرورش.
صابری، علی؛ گودرزی، صمد و عباسی، سلیم (1399). تأثیر فعالیت بدنی بر افسردگی سالمندان با تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 7، شمارة 1، 1-23.
صابری، علی؛ گودرزی، صمد و عسگری گندمانی، روح‌الله (1401). تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏‌گذاری اجتماعی. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 9، شمارة 1، 1-22.
عباسی، سلیم؛ صابری، علی و اسدزاده، عاطفه (1400). شناسایی و اولویت‌‏بندی مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال ایران. مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 8، شمارة 1، 99-121.
محمدبیگی، معصومه؛ بهرامی، شهاب؛ عیدی، حسین و ویسی، کورش (1399). شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش تربیت‌بدنی در مدارس ایران. مدیریت مدرسه، دورة 8(2)، 279-300.
مرادی، عرفان و نوروزی‏سیدحسینی، رسول (1399). اعتبارسنجی نسخة فارسی پرسشنامة سرمایة اجتماعی در باشگاه‌های تفریحی‌ـ ورزشی. مدیریت سرمایة اجتماعی، 7(1)، 135-154.
نقی‏پور، بهنام؛ روزفراخ، عبدالله و نادریان، فاطمه (1400). شناسایی عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایة اجتماعی در ورزش با رویکرد متاآنالیز. مدیریت سرمایة اجتماعی، سال 8(4)، 583-608.
Artinian, B.M., Giske, T., & Cone, P.H. (2009). Glaserian Grounded Theory in Nursing Research: Trusting Emergence: Springer Publishing Company.
Bartkus, V.O. & Davis. J.H. (2010). Social capital: Reaching out, reaching in. San Francisco: Edward Elgar Publishers.
Devine, C. (2013). London 2012 Olympic Legacy: A Big Sporting Society?. International Journal of Sport Policy and Politics, 5(2), 257–279.
Carpiano, R.M. & Fitterer, L.M. (2014). Questions of trust in health research on social capital: what aspects of personal network social capital do they measure?. Social science & medicine, 116, 225-234.
Dinda, S. (2014). Inclusive growth through creation of human and social capital. International Journal of Social Economics, 41(10), 878–895.
Fardouly, J., Pinkus, R., & Vartanian, L. (2017). The impact of appearance comparisons made through social madiatraditional media, and in person in women severydaylives. BodyImage, 20, 31-39.
Farias, C., Hastie, P.A., & Mesquita, I. (2018). Scaffolding student–coaches instructional leadership toward student-centred peer interactions: A yearlong action-research intervention in sport education. European Physical Education Review, 24(3), 269–291.
Folland, S. (2008). An economic model of social capital and health. Health economics. Policy and law, 3(Pt 4), 333-348.
Fryers, T., Melzer, D., Jenkins, R., & Brugha, T. (2005). The distribution of the common mental disorders: social inequalities in Europe. Clinical practice & epidemiology in mental health, 1, 14.
Fu, Y., Burns, R.D., Gomes, E., Savignac, A., Constantino, N. (2019). Trends in sedentary behavior, physical activity, and motivation during a classroom‐based active video game program. International Journal of Environment Research Public Health, 16(16), 2821.
Glaser, B.G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Sociology Press.
Jones, M. & Alony, I. (2011). Guiding the use of Grounded Theory in Doctoral studies–an example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies, 6(N/A), 95-114.
Jones, H. & Moore, S. (2012). Network social capital, social participation and physical inactivity in an urban adult population. Social science and medicine, 74, 1362-1367.
Khanifar, H., Naderi Bani, N., Ebrahimi, S., Fayyazi, M., & Rahmati, M.H. (2020). Identify the competencies required by school principals for use in the assessment center. School Management, 7(1), 20-1. (in Persian)
Komova, E., Litvinov, S., & Skotnikova, A. (2015). Sport Education at Russian High Schools. International Journal of Science Culture and Sport, 3(2), 111-123.
Lam, M. Y. (2018). One-Match-Ahead Forecasting in Two-Team Sports with Stacked Bayesian Regressions. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, 8(3), 159-171.
Macintosh, E., Arellano, A., & Forneris, T. (2016). Exploring the community and external agency partnership in sport-for-development programming. European Sport Management Quarterly, 16(1), 38-57.
Manuela, P., Cristina, B., & Luciano, F. (2007). Knowledge acquisition and the foreign development of high-tech start-ups: Asocial capital approach. International Business Review, 16(1), 23-46.
Matti, M. & Jari, S. (2018). Trust, social presence and customer loyalty in socialvirtualworlds. 23rd Bled eConference eTrust: Implications for the Individual, Enterprises and Society, 20-3.
Quennerstedt, M., Ohman, M., & Eriksson, C. (2008). Physical education in Sweden a national evaluation. School of Health and Medical science, Orebro University, educate online, 1-17.
Rocco, L., Fumagalli, E., & Suhrcke, M. (2014). From social capital to health - and back, Health, econometrics and data group (HEDG) working papers, HEDG, c/o department of economics. University of York, 23(5), 586-605.
Ruddock, A., Hutchins, B., & Rowe, D. (2010). Contradictions in media sport culture: The reinscription of football supporter traditions through online media. European Journal of Cultural Studies, 13(3), 323-339.
Skrok, Ł., Majcherek, D., Nałęcz, H., & Biernat, E. (2019). Impact of sports activity on Polish adults: Self-reported health, social capital & attitudes. PloS one, 14(12), e0226812.