نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در احساس امنیت (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 585-603

10.22059/jscm.2015.56753

علی میر؛ سعید میر؛ معصومه خلیل زاده