نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 603-624

10.22059/jscm.2019.290118.1920

حامد خامه‌چی؛ حسن رنگریز