نویسنده = مرضیه ادیب زاده
تعداد مقالات: 1
1. سرمایۀ اخلاقی مولد سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-44

10.22059/jscm.2017.228653.1315

حسن زارعی متین؛ فاطمه شمسی؛ مرضیه ادیب زاده