نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. امنیت ملی در قرآن کریم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 375-394

10.22059/jscm.2019.266434.1692

محمدهادی کاویانی