نویسنده = ���������������� �������� ������
سرمایة اجتماعی و عنایت الهی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 483-499

10.22059/jscm.2016.62170

محمد علی عبدالهی