نویسنده = حسین اکبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی طولی ـ ملی (1990 ـ 2014) نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ صنعتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-195

10.22059/jscm.2019.275706.1783

علی سالار؛ حسین اکبری؛ غلام‌رضا صدیق اورعی