نویسنده = �������� ������ ������������������ ��������
بررسی رابطۀ بین توسعۀ سرمایۀ انسانی و مدیریت بحران (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی کشور)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-148

10.22059/jscm.2019.261769.1650

سعید عزیزی؛ محمدمهدی رشیدی؛ اکبر نیلی پور طباطبایی