نویسنده = �������������� ������������
ناامنی استراتژیک آب و نقش حکمرانی ناکارآمد در پیدایش آن

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 457-477

10.22059/jscm.2018.266619.1694

سهراب عسگری؛ ماهره کوه‌‌نورد؛ معصومه هداوند