نویسنده = ������������ ��������
بررسی نقش سرمایۀ معنوی بر تاب آوری سازمانی، با تأکید بر میانجی‌گری جو اخلاقی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-22

10.22059/jscm.2019.269691.1732

عباسعلی رستگار؛ حسن درویش؛ مینا خلیلی؛ مجید نوده فراهانی