نویسنده = �������������������������� ���������������� ������ ����������