نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������