نویسنده = ���������������������� ������������������