نویسنده = �������� ������������ ����������
بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 381-406

10.22059/jscm.2022.340510.2274

احسان دولت زارعی؛ امید فرجی؛ مصطفی ایزدپور؛ فاطمه یونسی مطیع