نویسنده = ��������������� �������������������� ��������