تأثیر خودافشایی در شبکه‌های اجتماعی بر توسعه سرمایه اجتماعی (بررسی نقش سرمایه معنوی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 این پژوهش با رویکردی کمّی با هدف بررسی تأثیر خودافشایی در شبکه‌های اجتماعی بر توسعه سرمایه اجتماعی انجام گرفت. در همین راستا، تأکید اصلی پژوهش بر بررسی نقش سرمایه معنوی است. جهت تحلیل داده‌‌‌ها از نرم‌افزارهای SPSS19 و SmartPLS2 به‌کار گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه تهران بودند که در نهایت، 380 نفر در این پژوهش مشارکت کردند. پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته با طیف پنج‌گانه لیکرت طراحی شد و روایی آن با نظر استادان تأیید شد و در شبکه‌های اجتماعی به‌ اشتراک گذاشته شد، و به روش خودگزارشی تکمیل شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی، خودافشایی پایایی مناسب ابزار را نشان داد. مدل پژوهش با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی آزمون شد. ضمن برازش خوب برای مدل، نشان داده شد به‌جز یک فرضیه بقیه فرضیه‌های پژوهش تأیید شدند و نتایج نشان داد سرمایه معنوی در توسعه سرمایه اجتماعی مؤثر است. پیشنهاد می‌شود با آموزش به‌کارگیری صحیح از شبکه‌های اجتماعی در چارچوب نظام معنوی، سرمایه اجتماعی را تقویت کرد. 

کلیدواژه‌ها


  1. آزادنام، الهام (1391). «دلایل روان‎شناختی گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی». ماهنامه رشد و آگاهی، شماره 34. صفحات 60-51.
  2. باتلر، گیلیان (1391). غلبه بر اضطراب اجتماعی و کمرویی. ترجمه مهدی قرچه‌داغی، چاپ اول، تهران، نشر آسیم.
  3. حبیبی، شهاب (1391). «نگاهی به تاریخچه شبکه‌های اجتماعی». ماهنامه وب، شماره 150. صفحات 74-71.
  4. حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی؛ نیکونسبتی، علی (1391). «تبیینی از علل تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران». برنامه‌ریزی وبودجه. دوره 17، شماره 116. صفحات 131-109.
  5. دانائی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش‌های کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران، انتشارات صفار- اشراقی.
  6. داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  7. زارعی‌متین، حسن (1393). رفتار سازمانی پیشرفته. ویرایش دوم، چاپ اول، نشر آگاه، تهران.
  8. صالحی امیری، سیدرضا؛ کاوسی، اسماعیل (1387). فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی. تهران، انتشارات پژوهشکده مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. علینی، محمد (1391). سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی. قم، بوستان کتاب.

10. کلمن، جیمز (1377). بنیادهاینظریهاجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوم، تهران، نشر نی.

11. شهابی، محمود؛ بیات، قدسی (1391). «اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های مجازی (مطالعه‌ای درباره جوانان شهر تهران)». مطالعات فرهنگ - ارتباطات (پژوهش فرهنگی سابق)، سال سیزدهم، شماره 50. صفحات 86-61.

12. مؤیدفر، رزیتا (1382). «نگرشی بر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن». پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره‌های 11 و 12. صفحات 37-30.

13. Baker, E. S.; Smith, R. D. (2007). "Ion Mobility Spectrometry - Mass Spectrometry Performance Using Electrodynamic Ion Funnels and Elevated Drift Gas Pressures. " Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 18(7), 1176-1187.

14. Chang, C. W.; Hoe, J. (2014). “Visiting theories that predict college students’ self-disclosure on Face book”. Computers in Human Behavior, 30, 79–86.

15. Derlega, V.; Metts, S.; Petronio, S.; Margulis, S. T. (1993). Self disclosure. SAGE Publications

16. Ellison, N. B.; Steinfield, C.; Lampe, C. (2007). “The benefits of Facebook ‘‘friends: ’Social capital and college students’ use of online social networking sites”. Journal of Computer-Mediated Communication, 12 (4), 1143–1168.

17. Ellison, N. B.; Steinfield, C.; Lampe, C. (2011). “Connection strategies: Social capital implications of Face book-enabled communication practices”. New Media & Society, 13 (6), 873–892.

18. Greenhow, C.; Burton, L. (2011). “Help from my ‘‘Friends’’: Social capital in the social network sites of low-income students”. Journal of Educational Computing Research, 45 (2), 223–245.

19. Katz, J. E.; Aspden, p.(1997). “A nation of strangers”. Communications of the ACM, 40 (12), 81-86.

20. Kraut, R.; Lundmark, V.; Paterson, M.; Kiesler, S.; Mukapadhyay, T. (2001). “Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?”. American Psychologist, 53 (9), 1017-1031.

21. Laurence R.; Iannacconea, Colleen E.; Haightb, Jared Rubin (2011). “Lessons from Delphi: Religious markets and spiritual capitals”. Journal of Economic Behavior & Organization, 77 (3), 326–338.

22. Liu, Dong; Bradford Brown, B. (2014). “Self-disclosure on social networking sites, positive feedback, and social capital among Chinese college students”. Computers in Human Behavior, 38, 213–219.

23. Maksl, A.; Young (2013). “Affording to exchange: Social capital and online information sharing”. Cyber psychology, Behavior, and Social Networking, 16 (8), 588–592.

24. Muffett, Alec (2014). "Making Connections to Facebook more Secure". Protect the Graph. Facebook. Retrieved pp. 322-341.

25. Nosko, A.; Wood, E.; Molema, S. (2010). “All about me: Disclosure in online social networking profiles: The case of face book”. Computers in Human Behavior, 26 (3), 406–418.

26. Putnam, R. D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, Simon & Schuster.

27. Putnam, R. D. Leonardi,R. Y; Nanetti, R. (1993). Making Democracy Work. Sixth edition, Princeton University Press.

28. Qui, L.; Lin, H.; Leung, A.; Tov, W. (2012). “Putting their best foot forward: Emotional disclosure on Face book”. Cyber psychology, Behavior, and Social Networking, 15(10), 569–572.

29. Riikka, Borg; Arho, Toikka; Eeva, Primmer (2015). “Social capital and governance: a social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland”. Forest Policy and Economics, 50, 90–97.

30. Sang Nam, Ahna; Karon L., Phillips; Matthew Lee, Smith; Marcia G., Orya (2011). “Correlates of volunteering among aging Texans: The roles of health indicators, spirituality, and social engagement”. Maturitas, 69 (3), 257–262.

31. Saunders, MarkLewis; Thorhill, Adrian. (2012). Research Methods for Business Students. Fifth edition, London, Prentice Hall.

32. Seidman, G. (2014). “Expressing the ‘‘True Self’’ on Face book”. Computers in Human Behavior, 31, 367–372.

33. Sheldon, p.(2009). “I’ll poke you. You’ll poke me!’’ Self-disclosure, social attraction, predictability and trust as important predictors of Face book relationships”. Cyber Psychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 3 (2). Article 1.

34. Steinfield, C.; Ellison, N. B.; Lampe, C. (2008). “Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: A longitudinal analysis”. Journal of Applied Developmental Psychology, 29 (6), 434–445.

35. Trepte, S.; Reinecke, L. (2013). “The reciprocal effects of social network site use and the disposition for self-disclosure: A longitudinal study”. Computers in Human Behavior, 29 (3), 1102–1112.