ادراک از وضعیت رهبری خدمتگزار و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان همدان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک از وضعیت رهبری خدمتگزار و رابطۀ آن با سرمایۀ اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهش هم‌بستگی است. جامعۀ آماری شامل تمامی کارکنان بانک کشاورزی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. نیز متناسب با حجم هر طبقه، 196 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش، از دو پرسش‌نامۀ استاندارد رهبری خدمتگزار و سرمایۀ اجتماعی استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با استفاده نرم‌افزار آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که ادراک از رهبری خدمتگزار و مؤلفه‌های آن، در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. بین رهبری خدمتگزار با سرمایۀ اجتماعی، رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛ نصیری ولیک نبی، فخرالسادات و بهشتی راد، رقیه (1392). نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی شناختی، فصلنامۀ مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال سوم، شمارۀ 4، صفحات 143-168.
 2. ازکیا، مصطفی و فیروزآبادی، احمد (1387). بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی در انواع نظام‌های بهره‌برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره‌برداری‌های دهقانی و تعاونی، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 33،‌ صفحات 98-76.
 3. آخربین، پیمان؛ زاهدبابلان، عادل و نقی‌زاده، عباس (1393). رابطۀ سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی پرستاران، مجلۀ توسعۀ پژوهش در پرستاری و مامایی، دورۀ پانزدهم، شمارۀ یک، صفحات 91-98.
 4. بختیاری نصرآبادی؛ حسنعلی، رجایی‌پور؛ سعید، سلیمی، قربانعلی؛ طاهرپور، فاطمه و پرتویی، محمد (1387). بررسی رابطۀ بین ماهیت شغل و رضایت شغلی، پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی،9 پیاپی 33: صفحات 57-76.‌
 5. حسین پور، داود و آهوپای، مریم (1392). تأثیر سبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی، فصلنامۀ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شمارۀ 70، صفحات  135-149.
 6. حضرتی صومعه، زهرا و ابوالحسن تنهایی، حسین (1388). بررسی نظری پژوهش‌های سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ ایران، فصلنامۀ علوم رفتاری، صفحات 29-52.
 7. خائف الهی، احمدعلی؛ تقی نوروزی، محمد و دانایی فرد، حسن (1388). تبیین الگوی اثربخشی سازمان‌های دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 13، شمارۀ 2، صفحات 65-87.
 8. خرازی، سیدکمال؛ میرکمالی، سیدمحمود و ترکی، علی (1392). رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان، فصلنامۀ چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 14، صفحات 87-103.
 9. درانی، کمال و رشیدی، زهرا (1387). بررسی تعاریف، مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایۀ اجتماعی (با تأکید بر اعتماد اجتماعی)، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی، شمارۀ 17-18.
 10. سالاری، سمیه (1389). بـررسی رابطۀ رهبری خدمـتگزار با تعهد سـازمانی کارکنان دانشگاه اصـفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
 11. سلطانزاده، وحید؛ قلاوندی، حسن و فتاحی، مسلم (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز، فصلنامۀ مدیریت منابع انسانی، سال چهارم، شمارۀ 2، صفحات 125-145.
 12. طاوسی، علی‌رضا (1393). رابطه رهبری هوشمند با مؤلفه‌های سازمان یاددهنده از نظر کارشناس مسئولان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان قم، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 13. عباس‌پور، عباس (1381). مقایسۀ کارکردهای منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی را بهبودی منابع انسانی، مجلۀ دانش مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، سال پانزدهم، شمارۀ 58، صص 106-85.
 14. عبدی‌پور، کامران؛ زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون و فرزی، حامد (1392). رابطۀ سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان، نشریۀ پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، شمارۀ 6، صص 29-37.
 15. فقیهی، ابوالحسن و فیضی، طاهره (1386). سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌ها، پیک نور، سال سوم، شمارۀ سوم، صص 11-21.
 16. قلاوندی، حسن؛ سلطانزاده، وحید و بهشتی راد، رقیه (1392). الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایۀ اجتماعی، فصلنامۀ مدیریت اجرایی، سال پنجم، شمارۀ نهم، صص 107-129.
 17. قلاوندی، حسن؛ سلطانزاده، وحید، امیری، علی رضا (1390). پیش‌بینی مؤلفه‌های رفتارشهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده، اندیشه‌های نوین تربیتی، دورۀ 7، شمارۀ 4، صص 139-160.
 18. قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر و حضرتی، محمود (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، نشریۀ مدیریت دولتی، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص 118-103.
 19. قلیچ لی، بهروز و مشبکی، اصغر (1385). نقش سرمایۀ اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری: مطالعه موردی دو شرکت خودرو سازی ایرانی، فصلنامۀ مدیریت دانش، سال 19، شمارۀ 75، صص 125-147.
 20. محمدی، فرشته؛ حضرتی، محمود و جعفری، احمد (1392). بررسی رابطۀ معنویت در محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال ششم، شمارۀ بیستم، صص 145-164.
 21. موحد، مجید؛ عنایت، حلیمه و پورنعمت، آرش (1387). بررسی رابطۀ میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، نیمه اول، صص 162-190.
 22. موغلی، علی‌رضا؛ حسین‌پور، اکبر و حسن پور، محمد (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد کاری کارکنان در مناطق نوزده‌گانۀ سازمان آموزش و پرورش تهران، نشریۀ مدیریت دولتی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 132-119.
 23. میرزایی، هادی (1392)، بررسی رابطۀ بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان سمنان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 24. نصراصفهانی، مهدی و نصراصفهانی، علی (1389). طراحی مدل رهبری خدمتگزار بر اساس دیدگاه امام علی (ع) و مقایسۀ آن با نظریات اندیشمندان غربی، منهاج، سال ششم، شمارۀ یازدهم، صص 143-166.
 25. وحیدا، فریدون؛ کلانتری، صمد و فاتحی، ابوالقاسم ‌(1383). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان: مطالعۀ موردی یازده دانشگاه دولتی در شهر تهران،‌ پژوهش علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 17(2)، صص 92-59.
 26. هوشیار، مهرداد (1391)، بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعۀ موردی بانک ملت)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران.
 27. یوسفی سعیدآبادی؛ رضا، حسن‌زاده، رمضان و اسماعیل تبار، فاطمه (1389). رابطۀ رهبری خدمتگزار و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان بیمۀ خدمات درمانی تهران، فصلنامۀ تحقیقات مدیریت آموزشی، شمارۀ سوم، صص 32-46.
  1. Andersen, J.A., (2009). When a servant –leader comes Knocking, leadership & Organization Development Journal, 30(3). 310- 330.
  2. Andre, F., and Lantu, D.C. (2014). Servant Leadership and Human Capital Management: Case Study in Citibank Indonesia, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 169, (20); 303-311.
  3. Araya,R., Dunstan,F., Playle,R., Thomas,H., Palmer,S., and Lewis,G., (2006). Perceptions of social capital and the built environment and mental health, Social Science & Medicine, 62, 3072–3083.
  4. Borgonovi,F., (2010). A life-cycle approach to the analysis of the relationship between social capital and health in Britain, Social Science & Medicine,71, 1927e1934.
  5. Brune,N,E., and Bossert,T., (2009). Building social capital in post-conflict communities: Evidence from Nicaragua, Social Science & Medicine, 68.885–893.
  6. Carpiano,R.M., (2008). Actual or potential neighborhood resources and access to them: Testing hypotheses of social capital for the health of female caregivers, Social Science & Medicine, 67, 568–582.
  7. Dennis,R.S. (2004). Servant leadership theory: Development of the servant leadership theory assessmentinstrument. A Dissertation presented in Partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy.
  8. Engstrom,K., Mattsson,F., Jarleborg,A., Hallqvist,J., (2008). Contextual social capital as a risk factor for poor self-rated health: A multilevel analysis, Social Science & Medicine, 66, 2268-2280.
  9. Freeman A, W. (2004).Introduction: Focus on family Involvement as an extension of servant Leadership at Living ston college. The Negro Educational Review. 55(1), 6-16.
  10. Fridell, M.; Newcom, R. and Messner, P.E., (2009). Discriminate analysis gender public school principal servant leadership difference, leadership & Organization Development Journal, 30(8), 722-736.
  11. Fujisawa,Y., Hamano,T., and Takegawa,S., (2009). Social capital and perceived health in Japan: An ecological and multilevel analysis, Social Science & Medicine, 69, 500 –505.
  12. Greenleaf,R,K., (1991). Servant Leadership:A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, Paulist Press, New York.
  13. Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
  14. Laub, J. A., (1999). Assessing the servant organization: development of the servant Organizational leadership assessment (SOLA) instrument, E. D. dissertation, Florida Atlantic university.
  15. Liden,R.C., Wayne,S.J., Zhao,H., and Henderson, D. (2008). Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi -level assessment, The Leadership Quarterly,19. 161–177
  16. Mayer,A. (2008). Review confirms work Place Counseling Reduces stress. British medical Journal. 322: 637.
  17. Mittal,R., and Dorfman, P. (2012). Servant leadership across cultures, Journal of World Business,1-16.
  18. Mohan,J., Twigg,L., Barnard,S., Jones,K., (2005). Social capital, geography and health: a small-area analysis for England, Social Science & Medicine, 60, 1267–1283.
  19. Russell,R.F. and Stone, A.G., (2002). A review of and servant leadership attributes: developing & practical model, leadership & Organization Development Journal, 23(3), 145- 157.
  20. Schultz,J., O’Brien,A.M., Tadesse,B., (2008). Social capital and self-rated health: Results from the US 2006 social capital survey of one community, Social Science & Medicine 67, 606–617.
  21. Stone, A. G; Russell, R. F and Patterson, K., (2003). Trans formational versus servant leadership: a difference in leader focus, leadership & Organization Development Journal, 25(4), 349-361.
  22. Su Song, J, and Yong Lee- K (2009). The Effect of Servant Leadership on Job Autonomy, Trust in Supervisor and Creativity. Korean Industrial Economic Association, Review of business & economics 22(4), 1911-1937.
  23. Washington, R. and Field. H.S, (2006). Individual difference in servant leadership: The roles of values and personality, leadership & Organization Development Journal, 27(8), 700-711.
  24. Weil,F., Lee, M.R., and Shihadeh,E.S., (2011). The burdens of social capital: How socially-involved people dealt with stress after Hurricane Katrina, Social Science Research, 1-10.
  25. Winston, B.E, (2004). servant leadership at Heritage Bile College: a single – case study, leadership & Organization Development Journal, 25(7), 600-611.
  26. Yoshida, D.T., Sendjaya, S., Hirst,G., and Cooper, B., (2014).Does servant leadership foster creativity and innovation? A multi-level mediation study of identification and prototypicality, Journal of Business Research, 67(7); 1395-1404.