تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعة فرآیند کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات پست استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌وتحقیقات، تهران، ایران

3 مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی سازمانی روشی برای رویارویی با تغییرهای محیطی و داخلی سازمان است، که در صورت محقق‌نشدن کارآفرینی، حیات و بقای سازمان در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد. سرمایة ­اجتماعی به­عنوان توانایی افراد برای کارکردن با دیگران، به­منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه­ها و سازمان­ها، تأثیر زیادی در توسعۀ کارآفرینی سازمانی دارد. در واقع، هدف از پژوهش حاضر تبیین و بررسی آثار سرمایة اجتماعی و مؤلفه­های آن بر توسعة کارآفرینی سازمانی است. روش تحقیق از لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری این تحقیق، 346 نفر از کارکنان ادارات پست استان مازندران (بخش مرکزی) می­باشند، که با توجه به محدودیت­های خاص جمع­آوری داده­ها 150 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه است، و تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز به‌وسیلة نرم­افزارهای SPSS و Lisrel انجام گرفت. یافته­های مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد ارتباط معنا­دار میان سرمایة ­اجتماعی (95/0=b) و مؤلفه­های آن (سرمایة ساختاری: 49/0=b، سرمایة رابطه­ای: 32/0=b و سرمایة شناختی: 52/0=b) با کارآفرینی سازمانی وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. منابع و مآخذ

  1. آقاجانی، حسنعلی، صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه (1392). تبیین و بررسی اثربخشی دوره­های آموزشی کارآفرینی طرح­های زودبازده بر کارآفرینان زن. نشریة علمی - پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، دورة 4، شمارة 3، صفحات 28-1.
  2. آقاجانی، حسنعلی، صمدی میارکلائی، حسین، خدابخشی، حسن و صمدی میارکلائی، حمزه (1392). تبیین و ارزیابیِ اثربخشی دوره­های آموزشی کارآفرینی طرح­های زودبازده بر کارآفرینان استان مازندران». پژوهشگر (مدیریت)، دورة 10، شمارة 30، صفحات 90-73.
  3. آقانصیری، مریم (1390). تأثیر سرمایة اجتماعی بر ارتقای بهره­وری نیروی کار. ماهنامة کار و جامعه، شمارة 137، صفحات 81-69.
  4. آقاجانی، حسنعلی، صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه (1394). بررسی رابطة میان کارآفرینی سازمانی و ویژگی­های سازمان یادگیرنده. فراسوی مدیریت (مدیریت بهره­وری)، دورة 9، شمارة 35، صفحات 64-39.
  5. اسدی، نوید و مرادی، آرام (1392). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان و ارائة مدل. مدیریت فیزیولوژی ورزشی شمال، دورة 2، شمارة 1، صفحات 40-29.
  6. باب­الحوائجی، فهیمه و زمانی‌راد، نسترن (1392). سنجش رابطة سرمایة اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه­های دانشگاهی (مطالعة موردی: کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران). نظام­ها و خدمات اطلاعاتی، دورة 2، شمارة 2. صفحات 78-67.
  7. تسلیمی، محمدسعید، منوریان، عباس و آشنا، مصطفی (1385). بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و کارآفرینی درون‌سازمانی. فرهنگ مدیریت، دورة 4، شمارة 14، صفحات 56-27.
  8. رضایی، روح­ا... و درینی، روح­ا ... (1392). بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان زاهدان). نشریة مدیریت دولتی، دورة 5، شمارة 3، صفحات 62-43.
  9. صمدی میارکلائی، حسین، آقاجانی، حسنعلی و مشازمینی، موسی (1393). تبیین شاخص­های دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازی: مطالعه­ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. نوآوری­های مدیریت آموزشی. دورة 9، شمارة 3، صفحات 114-96.

  10. صمدی میارکلائی، حسین، آقاجانی، حسنعلی و صمدی میارکلائی، حمزه (1394). بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانة دانشگاه­های منتخب استان مازندران. نشریة مدیریت دولتی،  دورة 7، شمارة 1، صفحات 132-111.

  11. صمدی میارکلائی، حسین، صمدی میارکلائی، حمزه و مشازمینی، موسی (1394). توسعة کارآفرینی گامی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی شیلات: تبیین و رتبه­بندی عوامل محیطی (زمینه­ای) مؤثر با استفاده از رویکرد دلفی فازی و AHP فازی. نشریة علمی شیلات ایران، دورة 24، شمارة 3، صفحات 138-125.

  12. صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه (1394). تبیین عوامل رفتاری مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی شیلات (مطالعه­ای در شیلات استان مازندران). فصل‌نامة بهره­برداری و پرورش آبزیان. دورة 4، شمارة 3، صفحات 105-91.

  13. قلی­پور، رحمت­ا...، مدهوشی، مهرداد و جعفریان، وحید (1387). تحلیل رابطه و تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی در گروه صنعتی سدید). فرهنگ مدیریت، دورة 6، شمارة 17، صفحات 129-111.

  14. کردنائیج، اسدا...، احمدی، پرویز، قربانی، زهرا و نیاکان، نازیلا (1391). بررسی ویژگی­های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. نشریة توسعة کارآفرینی، دورة 3، شمارة 5، صفحات 64-47.

  15. کوراتکو، دانلد اف و هاجتس، ریچارد ام (1383).  نگرشی معاصر بر کارآفرینی، ترجمة ابراهیم عامل محرابی، و محسن تبرائی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  16. Antončič B. Hisrich, R D. (2001). Entrepreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation. Journal of Business Venturing, 16. 495–527.

  17. Antončič B, Zorn, O. (2004). The Mediating Role of Corporate Entrepreneurship in the Organizational Support–Performance Relationship: An Empirical Examination. Managing Global Transitions, 2 (1). 5–14.

  18. Audretsch D B. (2002). Entrepreneurship: A Survey of the Literature, European Commission.

  19. Alpkan L, Bulut C, Gunday G, Ulusoy G, Kilic K. (2010). Organizational support for intrepreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management Decision, 48(5). 732-755.

  20. Bolino M, Turnley W, Bloodgood J. (2002). Citizenship behaviour and the creation of social capital in organizations. Academy of management review, 27(4), 505- 522.

  21. Batjargal B.(2003). Social capital and entrepreneurial performance in Russia: Alongitudinal study. Organization Studies, 24, 535-556.

  22. Benson H. (1998). What determines success? Examining the human, financial, and social capital of Jamaican microentrepreneurs. Journal of Business Venturing, 13, 371-394.

  23. Bhardwaj BR, Sushil, Momaya K. (2005). Corporate Entrepreneurship: Application of Moderator Method. Singapore Management Review, 29. 47-58.

  24. Chen C-N. (2007). The Relationship among Social Capital, Entrepreneurial Orientation, Organizational Resources and Entrepreneurial Performance for New Ventures. Contemporary Management Research, 3(3), 213-232.

  25. Cullen M, Whiteford H. (2001). The interrelations of social capital with health and mental health. World Bank, Discussion paper. Common wealth of Australia publication.

  26. Conca F J, Llopis J, Tarí J J. (2004). Development of a measure to assess quality management in certified firms. journal of operational research. 683-697.

  27. Hough J, Scheepers R. (2008). Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership. Journal of Global Strategic Management, 3(1), 17- 25.

  28. Jawaher D, Nigama K. (2011). The Influence of Social Capital on Entrepreneurial Opportunity Recognition Behaviour. Journal of Economics and Management, 5(1). 351-368.

  29. Jöreskog K. G, Sörbom, D. (1993). LISREL 8: User’s guide. Chicago: Scientific Software.

  30. Lea na C. R, Van-Buren H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. The Academy of Management Review, 24(3), 538-555.

  31. Lin S, & Yin-Mei H. (2005). The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility. Journal of IntellectualCapital, 6(2), 191- 205.

  32. Lumpkin G.T, Dess G.G.(1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21, 135-172.

  33. Miller D. (1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, Management science, 29(7). 770-791.

  34. Nunnally J. C. (1978). Psychometric theory, Second ed. McGraw-Hill, New York.

  35. Nahapiet J, Ghoshal S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of management Review, 23(2), 242- 260.