نقش سرمایة اجتماعی در تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشدمدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

جامعه‌ای می‌تواند در توسعه پیشتاز باشد که در راستای تقویت کارآفرینی حرکت کند. از عوامل بسترساز رفتارهای کارآفرینانه، توجه به ارتقای عوامل نرم روان‌شناختی و رفتاری، از جمله سرمایة اجتماعی در سطح جامعه و سازمان‌‎ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سرمایة اجتماعی (به‌عنوان عاملی فرهنگی-رفتاری) در تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل همة کارکنان ستادی گروه بهمن در تهران بوده است که از میان آن‌ها 150 نفر براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعة محدود  به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها پس از جمع‌آوری، با نرم‌افزار آماری Amos تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندة تأثیر مثبت و معنادار سرمایة اجتماعی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه، و نیز تأثیر مثبت و معنادار رفتارهای شهروندی سازمانی بر رفتارهای کارآفرینانه است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابارشی، احمد و حسینی، سید یعقوب (1391). مدلسازی معادلات ساختاری. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 2. احمدی، علی‌اکبر و فیض‌آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقای سرمایة اجتماعی در بهبود عملکرد سازمان (نمونة موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران). فصلنامة مدیریت دولتی، سال 3، شمارة 6، صفحات 78-60.
 3. حسینی، سید عبدالرسول و کریمی، علیرضا (1391). بررسی رابطة رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی سازمانی. همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانشمحور، دانشگاه مازندران.
 4. حمیدی‌زاده، علی، رشید، علی اصغر و  سلطانی‌نژاد، نیما (1395). شکل‌گیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای انگیزة خدمت‌محور، سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمان). مدیریتسرمایةاجتماعی، دورة 3، شمارة 2، صفحات 250-233.
 5. دهقانی، محمد، مصطفای، داوود، حیوی حقیقی، محمدحسین، استبصاری، فاطمه، رفعتی، شیده و خرمی، فرید (1394). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجلة اطلاعرسانی پزشکی نوین، سال 1، شمارة 1، صفحات 32-24.
 6. ربیعی، علی و صادق‌زاده، حکیمه (1390). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی. فصل‌نامة رفاه اجتماعی، سال 11، شمارة 4، –صفحات 202-191.
 7. رضایی، بیژن، نادری، نادر، جعفری، حبیب و عبید عبدالزهره، میثم (1394). بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی. اولین کنفرانس بینالمللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار.
 8. رضائی، روح‌الله و درینری، روح‌الله (1392). بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی. فصل‌نامة مدیریت دولتی، دورة 5، شمارة 3، صفحات 62-43.
 9. شمسی، زهرا، محبعلی‌پور، منیره و الوداری، حسن (1394). بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی. مدیریتسرمایة اجتماعی، دورة 2، شمارة 1، صفحات 136-117.

10. فرازی، کمال، واعظی، مظفرالدین و جبلی سینکی، عبدالله (1391). رابطة سرمایة اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی یک شرکت بیمه در شهر تهران. مجلة بیمه (صنعت بیمة سابق)، سال 27، شمارة 2، صفحات 171-159.

 1. لطفی‌زاده، مهدی، سلیمانی تفتی، سعید و یکتا، علی (1392). بررسی رابطة بین رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه تبریز. همایش ملی دانشگاه کارآفرین.
 2. مرزبان، شیرمراد، مقیمی، سید محمد و عربیون، ابوالقاسم (1389). تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر رفتار کارآفرینانه مدیران. فصل‌نامة اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 21 و 22، صفحات 25-1.
 3. مصباحی جهرمی، نگارالسادات، ادیب‌زاده، مرضیه؛ نخعی، سکینه و حسینی، سید محمود (1394). تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیلگری هوش هیجانی کارکنان). مدیریتسرمایةاجتماعی، دورة  2، شمارة  3، صفحات 392-367.

 

 1. Amintojar H., Shekari G.A., & Zabihi M.R. (2015). The effect of social capital on organizational citizenship behavior: A case study of employees in Mashhad Municipality. International Journal of Organizational Leadership, 4, 144-153.
 2. Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C. & Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior: a case study of culture. Leadership and Trust Management Decision, 42(1), 13-40.
 3. Ariani, D.W. (2012). The relationship between social capital, organizational citizenship behaviors, and individual performance: An empirical study from banking industry in Indonesia. Journal of Management Research, 4(2), 226-241.
 4. Bolino, M.C., Turnley, W.H., Blood good, J.M. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505-522.
 5. Carrillo ÁlvarezJordi E., Romaní Riera j (2017). Measuring social capital: further insights. Gac Sanit, 31(1), 57–61.
 6. Engelen, A., Kaulfersch, A. & Schmidt, S. (2015). The contigent role of top management's social capital on the relationship between entrepreneurial orientation and performance. Journal of Small Business Management, Available at http://onlinelibrary.wiley.com.
 7. Jack, S.L., Hyman, J. & Osborne, F. (2006). Small entrepreneurial venture culture, change and the impact on HRM: A critical review. Human Resource Management Review, 16(4), 456-466.
 8. Jung, H.S. & Yoon, H.H. (2012). The effects of emotional intelligence on counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors among food and beverage employees in a deluxe hotel. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 369-378.
 9. Kafcheh, P. & Hosseini, S.E. (2015). Relationship between social capital and entreprenurship in developing countries (case stady: Kurdestan Province of Iran). ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 4(1), 72-81.
 10. Kale, P., Singh, H. & Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: Building relational capital. Strategic Management Journal, 21(3), 217-237.
 11. Khasawneh, S. (2011). Shared leadership and organizational citizenship behaviour in Jordanian public universities: Developing a global workforce for the 21st century. Educational Management Administration and Leadership, 39(5), 621-634.
 12. Kokobyo, A.K. (2009). Operant competence, organizational social capital, organizational commitment and organizational citizenship behavior. Uganda Scholarly Digital Library. Available at http://hdl.handle.net.
 13. Lawson, B., Tyler, B.B. & Cousins, P.D. (2008). Antecedents and consequences of social capital on buyer performance improvement. Journal of Operations Management, 26(3), 446-460.
 14. Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the organizational advantage. The Academy Of Management Review, 23(2), 242-266.
 15. Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
 16. Polat, S. (2009). Organizational citizenship behavior display levels of the teachers at secondary schools according to the perceptions of the school. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1591-1596.
 17. Poon, P.H. & Diep, T. (2012). Social capital and female entrepreneurship in rural regions: Evidence from Vietnam. Applied Geography, 35(3), 308-315.
 18. Unni, A.S.V. (2014). A study of relationship between social capital andorganizational citizenship behaviors. International Journal of Managerial Studies and Research, 2(4), 76-81.
 19. Whipple, J. M., Wiedmer, R. & Boyer, K. (2015). A dyadic investigation of collaborative competence, social capital, and performance in buyer–supplier relationships. Journal of Supply Chain Management, 51(2), 3-21.
 20. Xin, H. (2009). The study of relationship between OCB and social capital based on different culture. The British Psychology Society. Peer-Reviewed.
 21. Yazdanpanah, R. & Pordal, A. (2014). The relationship between Social Capital and Organizational Citizenship Behaviour (Case study: Yasouj Education and Training). Indian Journal of Fundamental and Applied Life, 4(S4), 2092-2099.
 22. Zhao, W., Ritchie, B. & Echtner, M. (2011). Social capita and tourism entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 38(4), 1570–1593.