سرمایۀ اجتماعی، بازاریابی کارآفرینانه و نقش میانجی تسهیم دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران

چکیده

کسب وکارهای خانگی نقشی پنهان، و در عین حال کلیدی، در توسعه اقتصاد بومی دارند. اهمیت حفظ ایظن کظرکت هظا در میظی هظای
رقابتی باعث کده است که بازاریابی برای آن ها امری حیاتی میسوب کود. بنابراین، سرمایة اجتماعی مدیر/کارکنظان ایظن کسظب وکارهظا
میتواند میرکی برای استفاده درست و مناسب از بازاریابی کارآفرینانه برای بهبود و توسعه این بنگاهها باکد، و از آنجا کظه بظه کظار یری
بازاریابی کارآفرینانه به دانشی غنی و چندوجهی نیاز دارد، تسهیم دانش میتواند ابزاری برای بهبود این ویژ ی باکد. پژوهش حاضظر بظه
مطالعة کسب وکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان پرداخته است. برای تیلیل داده ها از مدل سازی معظادت سظاختاری و نظر افظزار
Smart PLS2 به کار رفته کده است. نتایج نشان داد سرمایة اجتماعی پیشبینی کنندة بظه کظار یری ابعظا د بازاریظابی کارآفرینانظه در ایظن
کسبوکارها است. همچنین، مشخص کد سطوح باتتر سرمایة اجتماعی میتواند احتمال تسهیم دانش را افزایش دهد. در نهایت، تظرویج
فرهنگ تسهیم دانش میتواند میرکی برای به کار یری بازاریابی کارآفرینانه باکد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


.جندقی، غلامرضا، قریشی، سید مهدی، و احدی شعار، سید مجید (1396). بررسی ابعاد سرمایة اجتماعی و رابطة آن با بازاریابی اخلاقی (مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان قم). مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 3، صفحات 332-309.
2. حمیدی‌زاده، محمدرضا، قره‌ چه، منیژه، عطایی، مهدی، و پشاآبادی، میکائیل (1393). بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی. توسعة کارآفرینی، دورة 7، شمارة 2، صفحات 347-327.
3. رضایی، روح‌الله، منگلی، نسرین، و صفا، لیلا (1394). بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. نشریة کارآفرینی در کشاورزی، دورة 2، شمارة 2، صفحات 16-1.
4. رضوانی، مهران، خداداد حسینی، حمید، آذر، عادل، و احمدی، پرویز (1388). مفهوم‌پردازی بازاریابی کارآفرینانه بین‌الملل در بنگاه‌های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی. توسعة کارآفرینی، سال 2، شمارة 5، صفحات 53-31.
5. طغرایی، محمدتقی، و رضوانی، مهران (1391). نگاشت مفهومی سرمایة اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانة شرکت‌های کوچک. فصل‌نامة علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال 2، شمارة 3، صفحات 106-87.
6. گلابی، امیرمحمد، خداداد حسینی، سید حمید، رضوانی، مهران، و یداللهی، جهانگیر (1390). مفهوم‌پردازی نقش فرد کارآفرین در بازاریابی کسب‌وکارهای خانگی‌محور. مدیریت بازاریابی، شمارة 11، صفحات 84-63.
7. Alguezaui, S., & Filieri, R. (2010). Investigating the role of social capital in innovation: sparse versus dense network. Journal of Knowledge Management, 14(6), 891-909.
8. Andrews, R. (2010). Organizational social capital, structure and performance. Human Relations, 63(5), 583–608.
9. Becherer, R. C., Helms, M. M., & McDonald, J. P. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on outcome goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship, 15(1/2), 7.
10. De Clercq, D., Dimov, D., & Thongpapanl, N. T. (2013). Organizational social capital, formalization, and internal knowledge sharing in entrepreneurial orientation formation. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(3), 505-537.
11. De Luca, L. M. & Atuahene-Gima, K. (2007). Market knowledge dimensions and cross-functional collaboration: Examining the different routes to product innovation performance. Journal of Marketing, 71, 95–112.
12. Dess, G. G., Ireland, R. D., Zahra, S. A., Floyd, S. W., Janney, J. J., & Lane, P. J. (2003). Emerging issues in corporate entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 351–378.
13. Hair, J. F. Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: indeed, a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-151.
14. Hultman, C. V. (1999). Nordic perspectives on marketing and research in the marketing/entrepreneurship interface. Journal of research in Marketing and Entrepreneurship, 1(1), 54-71.
15. Homburg, C., Krohmer, H., & Workman Jr, J. P. (1999). Strategic consensus and performance: The role of strategy type and market-related dynamism. Strategic Management Journal, 20, 339–397.
16. Hong, D., Suh, E., & Koo, Ch. (2011). Developing strategies for overcoming barriers to knowledge sharing based on conversational knowledge management: A case study of a financial company. Expert Systems with Applications, 38(12),14417–14427.
17. Jones, R., & Rowley, J. )2011(. Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration. International Small Business Journal, 29(1), 25-36.
19. Kurgun, H., Bagiran, D., Ozeren, E. & Maral, B. (2011). Entrepreneurial marketing-The interface between marketing and entrepreneurship: A qualitative research on boutique hotels. European Journal of Social Sciences, 26(3), 340- 357.
20. Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2002). Does social capital determine innovation?. Technological Forecasting and Social Change, 69(7), 681-701.
21. Levin, D. Z., & Cross, R. (2004). The strength of weak ties you can trust: The mediating role of trust in effective knowledge transfer. Management Science, 50(11), 1477–1490.
22. Love, J. H., & Roper, S. (2009). Organizing innovation: Complementarities between cross-functional teams. Technovation, 29, 192–203.
23. Leana, C. R., & Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academyof Management Review, 24, 538–555.
24. Lin, H. F., & Lee, G. G. (2005). Impact of organizational learning and knowledge management factors on e-business adoption. Management Decision, 43(2), 171-188.
25. Merlo, O., Bell, S. J., Menguç, B., & Whitwell, G. J. (2006). Social capital, customer service orientation and creativity in retail stores. Journal of Business Research, 59(12), 1214-1221.
26. Mura, M., Lettieri, E., Radaelli, G., & Spiller, N. (2013). Promoting professionals' innovative behaviour through knowledge sharing: the moderating role of social capital. Journal of Knowledge Management, 17(4), 527-544.
27. Nenadovic, M., & Epstein, G. (2016). The relationship of social capital and fishers’ participation in multi-level governance arrangements. Environmental Science & Policy, 61, 77-86.
28. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
29. Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. Science, 302(5652), 1912-1914.
30. Rezvani, M., & Khazaei, M. (2013). Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions: A case of in higher education Institutions by using entropy. International Journal of Information, Business and Management, 4(12), 297- 306.
31. Read, E. A., & Laschinger, K. S. (2015). The influence of authentic leadership and empowerment on nurses’ relational social capital, mental health, and job satisfaction over the first year of practice. Journal of Advanced Nursing, 71(7), 1611–1623.
32. Smith, D. A., & Lohrke, F. T. (2008). Entrepreneurial network development: Trusting in the process. Journal of Business Research, 61(4), 315-322.
33. Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. International Journal of Manpower, 24(5), 501-516.
34. Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. Academy of management Journal, 41(4), 464-476.
35. Xie, W. (2013). The impact of social capital on bank risk-taking. Master's thesis, Lingnan University, Hong Kong.