دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 475-642