دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 475-642 
2. تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایۀ اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعین

صفحه 475-499

10.22059/jscm.2018.239509.1438

امین فرجی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ رضا باقری کاهکش


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 475-642 پاییز 1396، صفحه 309-473 تابستان 1396، صفحه 159-307 بهار 1396، صفحه 1-158