جایگاه مالی و سرمایۀ اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

نوسانات اقتصادی و چرخه‏های رونق و رکود همواره سرمایه‏گذاران را با دغدغۀ پیش‏بینی چشم‏انداز اقتصادی واحدهای تجاری و عوامل مؤثر بر آن‏ها روبه‏رو ساخته است. مدل‏های جایگاه مالی چشم‌اندازی از وضعیت و عملکرد اقتصادی شرکت‏ها در اختیار ذی‌نفعان قرار می‏دهد و از سوی دیگر سرمایۀ اجتماعی، به مثابة یک منبع اقتصادی و دارایی نامشهود، نقشی اساسی در موفقیت و تحقق اهداف کسب‌وکار ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة سرمایۀ اجتماعی و جایگاه مالی شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این زمینه، از شاخص‏های شناختی (شامل دین‌داری و ارزش‌های خانوادگی و جمع‏گرایی) و ساختاری (شامل رابطه با دولت و رابطه با سایر سازمان‏ها) سرمایۀ اجتماعی و از مدل تعدیل‌شدۀ آلتمن به منظور سنجش جایگاه مالی واحدهای تجاری استفاده شد. نمونۀ پژوهش شامل 119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی سال‏های 1388 تا 1395 و روش آزمون‌ِ فرضیه‏ها برازش مدل رگرسیونی چندمتغیره در مجموعه داده‏های ترکیبی است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص‏های سرمایۀ اجتماعی شناختی و ساختاری با جایگاه مالی واحدهای تجاری رابطۀ مثبت دارند. بنابراین، سرمایۀ اجتماعی می‌تواند نقشی تعیین‏کننده در چشم‏انداز اقتصادی کسب‌وکارها و مدل‏های تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. اخترمحققی، مهدی (1385). سرمایة اجتماعی، تهران، مهدی اخترمحققی.
  2. جوادی یگانه، محمدرضا (1394). ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان (موج سوم)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  3. رستگارخالد، امیر و میثم محمدی (1394). «تغییرات فرهنگی و اُفت باروری در ایران (بر پایة تحلیل ثانوی داده‏های پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان»، جامعه‏شناسی کاربردی، د 26، ش 58، صص 159 ـ 180.
  4. صداقت‌زادگان، شهناز؛ پروانه دانش؛ حسین باقری (1397). «مقایسۀ سرمایة اجتماعی خانواده‏های دارای سالمند و بدون سالمند قم»، سالمند، د 13، ش 2، صص 222 ـ 235.
  5. فروغی، داریوش و جمال علیدادی شمس‌آبادی (1396). «تأثیر هیئت‌مدیرة مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات و کیفیت سود»، پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، د 9، ش 34، صص61 ـ 84.
  6. کردی، حسین و شهربانو غضنفری (1394). «تبیین جامعه‌شناختی رابطة میزان سرمایة اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان»، جامعه‏شناسی کاربردی، د 26، ش 3، صص 161 ـ 172.
  7. مکیان، سید نظام‏الدین و سلیم و کریمی تکلو (1388). «پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏های تولیدی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های تولیدی استان کرمان)»، اقتصاد مقداری، د 6، ش 1، صص 129 ـ 144.
  8. مهربان‌پور، محمدرضا؛ محمد جندقی قمی؛ علی زارعی اهور (1396پ). «رابطة راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعة شرکت‏های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری سلامت، د 6، ش 2، صص 107 ـ 124.
  9. مهربان‌پور، محمدرضا؛ محمد جندقی قمی؛ منصور محمدی (1396الف). «بررسی اثر روابط سیاسی شرکت‌ها بر به‌کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته»، حسابداری ارزشی و رفتاری، د 2، ش 3، صص 147 ـ 168.

10. مهربان‌پور، محمدرضا؛ محمد ندیری؛ محمد جندقی قمی (1396ب). «اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، د 24، ش 1، صص 127 ـ 146.

11. Acquaah, M. (2007). Managerial Social Capital, Strategic Orientation, and Organizational Performance in an Emerging Economy. Strategic Management Journal, 28, pp. 1235-1255.

12. Adger, W. N. (2003). Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change. Economic Geography, 79(4), pp. 387-404.

13. Adler, P. S. & Kwon, S. W. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. The Academy of Management Review, 27(1), pp. 17-40.

14. Al-Hadi, A., Chatterjee, B., Yaftian, A., Taylor, G., & Hasan, M. M. (2017). Corporate social responsibility performance, financial distress and firm life cycle: evidence from Australia. Accounting and Finance, pp. 1-29.

15. Allameh, S. (2018). Antecedents and consequences of intellectual capital: The role of social capital, knowledge sharing and innovation. Journal of Intellectual Capital, https://doi.org/10.1108/JIC-05-2017-0068.

16. Baker, W. E. & Faulkner, R. R. (2004). Social networks and loss of capital. Social Networks, 26, pp. 91-111.

17. Ben-Hador, B. & Eckhaus, E. (2018). The different impact of personal social capital and intraorganizational SC: The Enron case study. International Journal of Organization Theory & Behavior, 21(1), pp. 28-47.

18. Castiglione, D., Van Deth, J. W., & Wolleb, G. (2008). The Handbook of Social Capital. Oxford: Oxford University Press.

19. Cenciarelli, V. G., Greco, G., & Allegrini, M. (2018). External audit and bankruptcy prediction. J Manag Gov, https://doi.org/10.1007/s10997-018-9406-z.

20. Cheng, C. A., Wang, J., Zhang, N., & Zhao, S. (2017). Bowling Alone, Bowling Together: Is Social Capital Priced in Bank Loans? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 32(4), pp. 449-479.

21. Daily, C. M. & Dalton, D. R. (1994). Bankruptcy and Corporate Governance: The Impact of Board Composition and Structure. The Academy of Management Journal, 37(6), pp. 1603-1617.

22. Dasgupta, P. & Serageldin, I. (2000). Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington, D.C.: The World Bank.

23. Elloumi, F. & Gueyie, J. (2001). Financial distress and corporate governance: an empirical analysis. Corporate Governance, 1(1), pp. 15-23.

24. Everett, C. R. (2015). Group Membership, Relationship Banking and Loan Default Risk: The Case of Online Social Lending. Banking and Finance Review, 7(2).

25. Ferragina, E. & Arrigoni, A. (2016). The Rise and Fall of Social Capital: Requiem for a Theory? Political Studies Review, 1-13. DOI: 10.1177/1478929915623968.

26. Francois, P. & Zabojnik, J. (2005). Trust, Social Captial, and Economic Development. Journal of the European Economic Association, 3(1), pp. 51-94.

27. Franke, G. R. & Nadler, S. S. (2008). Culture, economic development, and national ethical attitudes. Journal of Business Research, 61, pp. 254-264.

28. Frino, A., Jones, S., & Wong, J. B. (2007). Market behaviour around bankruptcy announcements: evidence from the Australian Stock Exchange. Accounting and Finance, 47, pp. 713-730.

29. Hansen, B. A. & Hansen, M. E. (2008). Religion, social capital and business bankruptcy in the United States, 1921–1932. Business History, 50(6), pp. 714-727.

30. Hwang, D. & Stewart, W. P. (2017). Social Capital and Collective Action in Rural Tourism. Journal of Travel Research, 56(1), pp. 81-93.

31. Jha, A. & Chen, Y. (2015). Audit Fees and Social Capital. The Accounting Review, 90(2), pp. 611-639.

32. Kang, J. & Shivdasani, A. (1995). Firm performance, corporate governance, and top executive turnover in Japan. Journal of Financial Economics, 38, pp. 29-58.

33. Kitsabunnarat, P. C., Jiraporn, P., & Tong, S. (2014). Does religious piety inspire corporate social responsibility (CSR)? Evidence from historical religious identification. Applied Economics Letters, 21(16), pp. 1128-1133.

34. Krauss, S. E., Hamzah, A., & Idris, F. (2007). Adaptation of a Muslim Religiosity Scale for Use with Four Different Faith Communities in Malaysia. Review of Religious Research, 49(2), pp. 147-164.

35. Lins, K. V., Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis. The Journal of Finance, LXXII(4), pp. 1785-1824.

36. McCleary, R. M. (2008). Religion and Economic Development. Policy Review, 148(April & May), pp. 45-57.

37. McGuire, S. T., Omer, T. C., & Sharp, N. Y. (2012). The Impact of Religion on Financial Reporting Irregularities. The Accounting Review, 87(2), pp. 645-673.

38. Morris, M. H., Davis, D. L., & Allen, J. W. (1994). Fostering Corporate Entrepreneurship: Cross-Cultural Comparisons of the Importance of Individualism versus Collectivism. Journal of International Business Studies, 25(1), pp. 65-89.

39. Nicholson, G. J., Alexander, M., & Kiel, G. C. (2004). Defining the social capital of the board of directors: an exploratory study. Journal of the Australian and New Zealand Academy of Management, 10(1), pp. 54-72.

40. Ostrom, E. (1994). Constituting social capital and collective action. Journal of Theoretical Politics, 6(4), pp. 527-562.

41. Rupasingha, A., Goetz, S. J., & Freshwater, D. (2000). Social Capital and Economic Growth: A County-Level Analysis. Journal of Agricultural and Applied Economics, 32(3), pp. 565-572.

42. Volonte, C. (2015). Culture and Corporate Governance: The Influence of Language and Religion in Switzerland. Management International Review, 55, pp. 77-118.

43. Wilkins, M. S. (1997). Technical Default, Auditors' Decisions and Future Financial Distress. Accounting Horizons, 11(4), pp. 40-48.