دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 305-444