دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 305-444 
3. جایگاه مالی و سرمایۀ اجتماعی

صفحه 327-349

10.22059/jscm.2019.264804.1675

محمدرضا مهربان‌پور؛ محمد جندقی قمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 445-624 پاییز 1398، صفحه 305-444 تابستان 1398، صفحه 149-303 بهار 1398، صفحه 1-148