اعتباریابی مقیاس سرمایه اجتماعی بر مبنای قرآن کریم از دیدگاه معلمان استان فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیا ت علمی دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

3 دانشجو دکترا دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی از این پژوهش اعتباریابی مقیاس سرمایه اجتماعی بر مبنای قرآن کریم از دیدگاه معلمان استان فارس بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان استان فارس (31000 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 386 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس سرمایه اجتماعی بر مبنای قرآن کریم (ترک زاده و محترم، 1399) که بعد از سنجش روایی مقیاس با دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ توزیع و داده ها گردآوری شد. نتایج تحلیل گویه حاکی از همبستگی معنادار هر یک از گویه-ها با زیر مقیاس بعد مربوطه و مقیاس سرمایه اجتماعی با رویکرد اسلامی بر مبنای قرآن کریم بود. نتایج تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم نیز نشان داد که هر یک از گویه‌ها و مؤلفه‌ها از بار عاملی بالایی برای تبیین بعد مربوطه و سرمایه اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم برخوردار بودند. همچنین بر اساس مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس و زیرمقیاس‌های مربوطه، مطلوب ارزیابی شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مقدار سرمایه اجتماعی موجود در مدارس (بر اساس مقیاس مورد نظر در این پژوهش) از نظر معلمان استان فارس در حد متوسط می‌باشد. با توجه به خروجی حاصل از این پژوهش، این مقیاس می‌تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی و شناسایی سرمایه اجتماعی با رویکرد اسلامی (مبتنی بر قرآن کریم) مورد استفاده پژوهشگران، مدیران و سایر کارمندان در حوزه‌های مختلف قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات