مطالعه نقش سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1401-1384

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری علوم سیاسی-توسعه، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، جامعه شناسی، گروه تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22059/jscm.2022.349941.2348

چکیده

هدف: سرمایه اجتماعی بستر کارآفرینی سازمانی را فراهم می‌کند؛ زیرا که، سازمان‌ها برای نوآوری نیازمند مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی‌اند. بنابراین؛ هدف اصلی پژوهش؛ مطالعه نقش سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی است.

روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی (cma3)؛ ابزار آن پرسشنامه معکوس؛ جامعه آماری پژوهش 56 تحقیق پیمایشی (علمی –پژوهشی) که 36 پژوهش با رعایت روایی، اعتبار و کیفیت پژوهش؛ وجود ضریب همبستگی، حجم نمونه و سطح معنی‌داری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده، روایی و پایایی پژوهش کنترل‌شده و به روش فرمول کوهن و فیشر اندازه اثر آن‌ها برآورد شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود داشته و اثر کلی آن برابر با 0.489 درصد است.

نتایج: با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان ها، نهادها و شرکت‌ها؛ گرایش کارکنان به کارآفرینی سازمانی نیز بیشتر می‌شود. دو مفهوم سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی به هم وابسته‌اند، به گونه‌ای که، فقدان یکی، موجب نابسامانی و کژ کارکردی؛ و هماهنگی آن دو؛ باعث بهبود فضای آرامش، اعتماد، اطمینان، عزت‌نفس، استقلال مالی و بهبود عملکرد شغلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات