تبیین ماهیت سرمایة اجتماعی مجازی ورزشی در پلتفرم‌های اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکد؛ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین ماهیت سرمایة اجتماعی مجازی ورزشی انجام شد. تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر تکنیک تحلیل تم بود. با روش نمونه‌گیری هدفمند 16 خبرة دانشگاهی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. پنج مرحلة کامپایل کردن، جداسازی، گردآوری مجدد، تفسیر، و نتیجه‌گیری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. مطابق نتایج تعداد 123 کد نهایی، 35 تم فرعی، و 9 تم اصلی شناسایی شد. کیفیت کدگذاری‌ها را 5 نفر از مصاحبه‌شوندگان تأیید کردند و ارزیابی توسط نظاره‌گر خارجی انجام شد. تم‌های اصلی شامل ماهیت سرمایة اجتماعی مجازی، ویژگی‌های مثبت، خصوصیات تعاملی، خصوصیات ساختاری، محرک‌های تولید و بازتولید، خصوصیات کارکردی، تحدیدکننده‌های سرمایة اجتماعی مجازی، ویژگی‌های چالشی، و راهکارهای پایدارسازی سرمایة اجتماعی مجازی بود. مطابق نتایج می‌توان گفت سرمایة اجتماعی مجازی ورزشی نوعی شبه‌سرمایة اجتماعی با ماهیتی انعطاف‌پذیر و شکننده است که در صورت عدم شناخت صحیح همة جنبه‌های آن می‌تواند آثار منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


خجیر، یوسف و خانیکی، هادی (1398). ظرفیت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی برای جامعة مدنی ایران. مطالعات رسانه‌های نوین، 5(17)، 36 ـ 68.
زارع، مرضیه و پارسانیا، حمید (1398). بازتعریف سرمایة اجتماعی در میدان مجازی. اسلام و مطالعات اجتماعی، 2(26)، 114 ـ 135.
صابری، علی؛ باقری، قدرت‌الله و بی‌غرض، محمد (1394). بررسی نقش انسجام گروهی در سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: بازیکنان حرفه‌ای فوتبال استان فارس). مدیریت سرمایة اجتماعی، 2(1)، 75 ـ 94.
عباسی، سلیم؛ صابری، علی و اسدزاده، عاطفه (1400). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال ایران. مدیریت سرمایة اجتماعی، 8(1)، 99 ـ 121.
محمدی ترکمانی، احسان؛ قربانی، محمدحسین؛ باقری، قدرت‌الله و سروش، سجاد (1395). طراحی مدل ارتقای سرمایۀ اجتماعی میان‌گروهی هواداران فوتبال. مدیریت سرمایة اجتماعی، 3(1)، 89 ـ 111.
Abbasi, S., Saberi, A., & Asadzadeh, A. (2021). Identifying and Prioritizing the Components of Social Capital in the Iranian National Handball Team. Social Capital Management, 8(1), 99-121. doi:10.22059/jscm.2020.291103.1925
Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. Academy of management review, 27(1), 17-40. doi:10.5465/amr.2002.5922314
Alessandrini, M. (2006). Getting connected: Can social capital be virtual? Webology, 3(4), 1-8.
Carmen, E., Fazey, I., Ross, H., Bedinger, M., Smith, F. M., Prager, K., . . . Morrison, D. (2022). Building community resilience in a context of climate change: The role of social capital. Ambio, 51(6), 1371-1387.
Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? Currents in pharmacy teaching and learning, 10(6), 807-815.
Davis, D. Z., & Moscato, D. (2018). The philanthropic avatar: An analysis of fundraising in virtual worlds through the lens of social capital. International Journal of Strategic Communication, 12(3), 269-287.
De Zúñiga, H. G., Barnidge, M., & Scherman, A. (2017). Social Media Social Capital, Offline Social Capital, and Citizenship: Exploring Asymmetrical Social Capital Effects. Political Communication, 34(1), 44-68. doi:10.1080/10584609.2016.1227000
Delaney, L., & Keaney, E. (2005). Sport and social capital in the United Kingdom: Statistical evidence from national and international survey data. Dublin: Economic and Social Research Institute and Institute for Public Policy Research, 32, 1-32.
Fenton, A., Keegan, B. J., & Parry, K. D. (2021). Understanding Sporting Social Media Brand Communities, Place and Social Capital: A Netnography of Football Fans. Communication & Sport, XX(X), 1-12. doi:10.1177/2167479520986149
Forsell, T., Tower, J., & Polman, R. (2022). Development of a scale to measure social Capital in Recreation and Sport Clubs. Leisure Sciences, 42(1), 106-122.
Hew, J.-J., Lee, V.-H., Ooi, K.-B., & Lin, B. (2016). Mobile social commerce: The booster for brand loyalty? Computers in Human Behavior, 59, 142-154.
Huber, B., Gil de Zúñiga, H., Diehl, T., & Liu, J. (2019). Effects of second screening: Building social media social capital through dual screen use. Human Communication Research, 45(3), 334-365.
Kamboj, S., Sarmah, B., Gupta, S., & Dwivedi, Y. (2018). Examining branding co-creation in brand communities on social media: Applying the paradigm of Stimulus-Organism-Response. International Journal of Information Management, 39, 169-185.
Khojir, y., & Khaniki, h. (2019). Capabilities and Challenges of Virtual Social Networking for Iranian Civil Society. New Media Studies, 5(17), 35-69. doi:10.22054/nms.2019.37923.638
Kittilson, M. C., & Dalton, R. J. (2011). Virtual civil society: The new frontier of social capital? Political Behavior, 33, 625-644.
Legg, E., Rose, J., Tanner, P. J., & Newland, A. (2018). Exploring sense of community in a relocated sports fan group. Sport in Society, 21(9), 1319-1336.
Li, Y., Wang, X., Lin, X., & Hajli, M. (2018). Seeking and sharing health information on social media: A net valence model and cross-cultural comparison. Technological Forecasting and Social Change, 126, 28-40.
Lin, N., Fu, Y.-c., & Hsung, R.-M. (2017). The position generator: Measurement techniques for investigations of social capital. In Social capital (pp. 57-81): Routledge.
Littau, J. (2009). The virtual social capital of online communities: Media use and motivations as predictors of online and offline engagement via six measures of community strength: University of Missouri-Columbia.
Mohamadi Turkmani, E., Ghorbani, M. H., Bagheri, G., & Soroush, S. (2016). Designing the Model of Bridging Social Capital Promotion for Football Fans. Social Capital Management, 3(1), 89-111. doi:10.22059/jscm.2016.58827
Morris, M. R., Teevan, J., & Panovich, K. (2010). What do people ask their social networks, and why? A survey study of status message Q&A behavior. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems.
Saberi, A., Bagheri, G., & Bigharaz, M. (2015). Analysis of role of team cohesion in social capital (Professional Soccer Players in Fars Province). Social Capital Management, 2(1), 75-94. doi:10.22059/jscm.2015.54093
Shiau, W.-L., Dwivedi, Y. K., & Lai, H.-H. (2018). Examining the core knowledge on facebook. International Journal of Information Management, 43, 52-63.
Sutanto, J. (2013). The effects of network ties on relational social capital and knowledge contribution in virtual local community. Journal of Global Information Management (JGIM), 21(3), 42-59.
Tötterman, A.-K., & Widén-Wulff, G. (2007). What a social capital perspective can bring to the understanding of information sharing in a university context. Information research, 12(4), 12-14.
Wijesundara, T. R. (2014). Motivations and usage patterns of social networking sites: Exploring cultural differences between United States & Sri Lanka. Canadian Social Science, 10(6), 176-185.
Ye, Q., Fang, B., He, W., & Hsieh, J. P.-A. (2012). Can social capital be transferred cross the boundary of the real and virtual worlds? An empirical investigation of twitter. Journal of Electronic Commerce Research, 13(2), 145-156.
Zhou, R., Kaplanidou, K., & Wegner, C. (2021). Social capital from sport event participation: scale development and validation. Leisure Studies, 40(5), 612-627.