ارزیابی سرمایه اجتماعی و نقش آن بر عملکرد مدیریت نوین محله‌ای (مطالعه موردی: شهر فولادشهر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی‌محیطی، دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده شهرسازی، موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه با مشخص شدن ناکارآمدی الگوهای سنتی مدیریت شهری، الگوهای نوین از رویکرد متمرکز به سمت مدیریت محلی تغییر جهت داده‌اند، در این میان سرمایه اجتماعی به عنوان پیش‌زمینه‌ی مشارکت و همراهی مردم در مدیریت محله‌ای اهمیت فراوانی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سرمایه اجتماعی و نقش آن بر عملکرد مدیریت نوین محله‌ای در شهر فولادشهر است. نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده ‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان 18 سال به بالای شهر فولادشهر بودند. حجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که وضعیت شاخص‌های سرمایه اجتماعی در شهر فولادشهر از دیدگاه شهروندان مطلوب است. همچنین بین سرمایه اجتماعی و عملکرد مدیریت محله‌ای رابطه معناداری وجود دارد و متغیر اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد مدیریت محله‌ای دارند. نتایج نشان می‌دهد که با مشارکت دادن مردم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و واگذاری اختیارات بیشتر به نهادهای محله‌ای، مدیریت مطلوب و پایدار محلات شهری محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات