نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خودافشایی در شبکه‌های اجتماعی بر توسعه سرمایه اجتماعی (بررسی نقش سرمایه معنوی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 225-245

10.22059/jscm.2014.53463

بهزاد محمدیان؛ مهدی شعله؛ سمیه بابائیان مهابادی