نویسنده = امید فرجی
بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 381-406

10.22059/jscm.2022.340510.2274

احسان دولت زارعی؛ امید فرجی؛ مصطفی ایزدپور؛ فاطمه یونسی مطیع


مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 25-58

10.22059/jscm.2019.276161.1792

امید فرجی؛ فاطمه جنتی دریاکناری؛ کفسان منصوری؛ فاطمه یونسی مطیع