نویسنده = ���������������� ��������������
تسهیل سرمایۀ اجتماعی در باشگاه‏های ورزشی‌ـ تفریحی تحلیل روابط با رویکرد DEMATEL

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 209-232

10.22059/jscm.2022.342576.2292

بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ؛ فاطمه نادریان؛ سیده ناهید شتاب بوشهرى


شناسایی عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایه اجتماعی در ورزش با رویکرد متاآنالیز

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 583-608

10.22059/jscm.2021.331117.2216

بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ؛ فاطمه نادریان