تأثیر هم ‏آفرینی ارزش بر هم‏ هویتی هواداران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی: مطالعة اجتماعات آن‌لاین باشگاه ‏های فوتبال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر هم‏آفرینی ارزش بر هم‏هویتی هواداران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی در اجتماعات آن‌لاین باشگاه‏های فوتبال بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده‏ها توصیفی‌ـ همبستگی است. جامعة پژوهش را هواداران عضو صفحة اینستاگرام باشگاه‏های پرسپولیس و استقلال تشکیل دادند. نمونه با نرم‏افزار جی پاور 190 نفر تعیین و به روش در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه‏های سرمایة اجتماعی لین و لیو، هم‏هویتی میل و آشفورث، و هم‏آفرینی ارزش حسیه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان مدیریت ورزشی و پایایی توسط آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، و بارهای عاملی بررسی و تأیید شد. داده‏ها با استفاده از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. نتایج نشان داد هم‏آفرینی ارزش بر هر دو متغیر سرمایة اجتماعی و هم‏هویتی هواداران تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، سرمایة اجتماعی بر هم‏هویتی هواداران تأثیر مثبت و معنادار داشت. به‏علاوه، هم‏آفرینی ارزش به واسطة سرمایة اجتماعی بر هم‏هویتی هواداران تأثیر مثبت و معنادار دارد. باشگاه‏ها می‏توانند با سرمایه‏گذاری روی اجتماعات آن‌لاین خود زمینة تعامل، شبکه‏سازی، ارزش‏آفرینی، و پیوند قوی‏تر با هواداران را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حقیقی، بهادر؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی‏مقدم (1401). «تدوین مدل هم‏آفرینی ارزش برند در فوتبال»، علوم ورزش، 13(44)، ص 103 ـ 122.‎
دهقان‏قهفرخی، امین؛ عبدالرحمن خضری؛ ابراهیم علی‏دوست‏قهفرخی؛ رسول حمایت‏طلب (1389). «بررسی انگیزه‏های حضور هواداران بازی‏های تیم ملی فوتبال ایران»، مدیریت ورزشی، 2(6)، ص 153 ـ 168.
زارعی، عظیم‏اله؛ غزاله طاهری (1398). «بررسی تعلق ‌مشتری به جامعة برند، با تأملی بر پیشایندهای هم‌آفرینی ارزش برند مشتری در جوامع برند آن‌لاین»، مدیریت برند، 6(1)، ص 17 ـ 65.
سیم‏خواه، مسعود؛ الهه محمدخانی (1397). «تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آن‌لاین در ارتباط بین هم‌خلقی ارزش در اجتماع برند آن‌لاین و وفاداری به برند»، مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 7(26)، ص 5 ـ 35.
شجاعی، وحید؛ ‌بهاره سلیمانی‌تپه‌سری (1389). «تأثیر عوامل مدیریتی بر هویت هواداران تیم‏های فوتبال در ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 9(8)، ص 139 ـ 162.‎
صابری، علی؛ قدرت‏الله باقری (1397). «برآورد سهم نسبی میزان سرمایة اجتماعی از رهبری معنوی»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 5(2)، ص 167 ـ 185.
عباسی، سلیم؛ علی صابری؛ عاطفه اسدزاده (1400). «شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏های سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال ایران»، مدیریت سرمایة اجتماعی، 8(1)، ص 99 ـ 121.
قلی‏پور، نگار؛ محمد خبیری؛ حسین عیدی (1399). «اثر هم‌هویتی برند بر بشارت برند تیم‌های فوتبال در شبکه‌های اجتماعی با نقش میانجی وفاداری»، مدیریت ارتباطات در رسانه‏های ورزشی، 7(3)، ص 43 ـ 54.
مقتدایی، لیلا؛ عبدالرسول جمشیدیان (1399). «مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطة هم‌آفرینی و سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان)، نامة آموزش عالی، 13(50)، ص 67 ـ 89.
References
Abbasi, S., Saberi, A., & Asadzadeh, A. (2021). “Identifying and Prioritizing the Components of Social Capital in the Iranian National Handball Team”, Social Capital Management, 8(1), pp. 99-121. doi: 10.22059/jscm.2020.291103.1925
Ahtiainen, S. (2018). “Top 5 European football leagues – The association between financial performance and sporting success”, Master Thesis, Aalto University, School of Business Department of Accounting.
Black, I. & Veloutsou, C. (2017). “Working consumers: Co-creation of brand identity, consumer identity and brand community identity”, Journal of business research, 70, pp. 416-429.
Brown, N., Devlin, M. B., & Billings, A. C. (2013). “When fan identity levels go extreme: An exploratory study of the highly identified fans of the Ultimate Fighting Championship”, International Journal of Sports Communication, 6, pp. 19-32.
Bulovic, N. & Seric, N. (2021). “Creating a Brand on the Identity of a Sports Club: Preliminary Report Creating a Brand on the Identity of a Sports Club”, Sport Mont, 19(2), pp. 65-68.
Carlson, J., Rahman, M., Viola, R., & De Varies, N. (2018). “Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities”, Journal of Services Marketing, 31(1), pp. 23-34.
Coetzee, P. (2017). The relationship between value co-creation and customer perceived value (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
Davis, J. A. & Hilbert, J. Z. (2013). Sports marketing: creating long term value, Edward Elgar Publishing.
Dehghan, A., Khezri, A., Ali doust, E., & Hemayat talab, R. (2010). “The Investigation of Motives in Fans of National Football Team of Iran”, Journal of Sport Management, 2(6), pp. 153-168. (in Persian)
Filo, K., Lock, D., & Karg, A. (2015). “Sport and social media research: A review”, Sport Management Review, 18(2), pp. 166-181.
Fons D'Ocon, E. (2020). Celebrity endorsement: influence of fan identification and brand collision on brand awareness and perceived value (Doctoral dissertation in marketing, University of Valencia).
Fosdick, K., Marjoribanks, T., & Sawyer, A.-M. (2019). “Hockey becomes like a family in itself Re-examining social capital through women’s experiences of a sport club undergoing quasi professionalization”, International Review for the Sociology of sport, 54(4), pp. 479-494.
Gholipour, N., Khabiri, M., & Eidi, H. (2020). “The Effect of Brand Identification on Brand Evangelism Football Teams in social media: With the Mediating Role of Brand Loyalty”, Communication Management in Sports media, 7(3), pp. 43-54. (in Persian)
Gong, T. (2018). “Customer brand engagement behavior in online brand communities”, Journal of Services Marketing, 31(3), pp. 126-199.
Gong, T., Choi, J. N., & Murdy, S. (2016). “Does customer value creation behavior drive customer well-being?”, Social Behavior and Personality: An International Journal, 44(1), pp. 59–75.
Habibi, M. R., Laroche, M., & Richard, M. O. (2016). “Testing an extended model of consumer behavior in the context of social media-based brand communities”, Computers in Human Behavior, 62, pp. 292-302.
Haghighi, B., Eydi, H., & Shabanimoghadam, K. (2022). “Developing Brand Value Co-Creation Model in Football”, Sport Sciences Quarterly, 13(44), pp. 103-122. (in Persian)
Hasan, I., Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2017). “Social capital and debt contracting: Evidence from bank loans and public bonds”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(3), pp. 1017-1047.
Heidari, E., Salimi, G., & Mehrvarz, M. (2020). “The influence of online social networks and online social capital on constructing a new graduate students’ professional identity”, Interactive Learning Environments, pp. 1-18.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). “The use of partial least squares path modeling in international marketing”, In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited, Advances in International Marketing, 20, pp. 277–319.
Horbel, C., Popp, B., Woratschek, H., & Wilson, B. (2016). “How context shapes value co-creation: Spectator experience of sport events”, The Service Industries Journal, 36(11-12), pp. 510-531.
Hsieh, P. L. & Wei, S. L. (2017). “Relationship formation within online brand communities: Bridging the virtual and the real”, Asia Pacific Management Review, 22(1), pp. 2-9.
Jaakkola, E. & Alexander, M. (2014). “The Role of Customer Engagement Behavior in Value Co-Creation: A Service System Perspective”, Journal of service research, 17(3), pp. 247-261.
Jha, A. & Chen, Y. (2015). “Audit fees and social capital”, The Accounting Review, 90(2), pp. 611-639.
Jha, A. & Cox, J. (2015). “Corporate social responsibility and social capital”, Journal of Banking & Finance, 60, pp. 252-270.
Kolyperas, D., Maglaras, G., & Sparks, L. (2019). “Sport fans’ roles in value co-creation”, European Sport Management Quarterly, 19(2), pp. 201-220.
Koronios, K., Psiloutsikou, M., Kriemadis, A., Zervoulakos, P., & Leivaditi, E. (2016). “Sport sponsorship: The impact of sponsor image on purchase intention of fans”, Journal of Promotion Management, 22(2), pp. 238-250.
Lagrosen, S. (2005). “Customer involvement in new product development: a relationship marketing perspective”, Eur. J. Innov. Manage. 8, pp. 424–436.
Li, X. & Chen, W. (2014). “Facebook or Renren? A comparative study of social networking site use and social capital among Chinese international students in the United States”, Computers in Human Behavior, 35, pp. 116–123.
Lieberman, A. & Schroeder, J. (2020). “Two social lives: How differences between online and offline interaction influence social outcomes”, Current Opinion in Psychology, 31, pp. 16-21.
Lin, K. Y. & Lu, H. P. (2011). “Intention to continue using Facebook fan pages from the perspective of social capital theory”, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(10), pp. 565–570.
Lusch, R. F., Vargo, S. L., & O’Brien, M. (2007). “Competing through service: Insights from service-dominant logic”, Journal of Retailing, 83(1), pp. 5-18.
Mael, F. & Ashforth, B. E. (1992). “Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification”, Journal of Organizational Behavior, 13(2), pp. 103-123.
Martínez-Cañas, R., Ruiz-Palomino, P., Linuesa-Langreo, J., & Blázquez-Resino, J. J. (2016). “Consumer participation in co-creation: an enlightening model of causes and effects based on ethical values and transcendent motives”, Frontiers in psychology, 7, 793.
Meek, S., Ogilvie, M., Lambert, C., & Ryan, M. M. (2019). “Contextualising social capital in online brand communities”, Journal of Brand Management, 26(4), pp. 426–444.
Mingione, M., Cristofaro, M., & Mondi, D. (2020). “If I give you my emotion, what do I get? Conceptualizing and measuring the co-created emotional value of the brand”, Journal of Business Research, 109, pp. 310-320.
Moghtadaie, L. & Jamshidian, A. (2020). “The Role of Structural Equation Modeling in the Relationship between Co-creation and Social Capital (Case Study: Faculty Members of the University of Isfahan)”, Higher Education Letter, 13(50), pp. 67-89. (in Persian)
Olsen, S. & Mai, H. T. X. (2012). “Consumer Participation: The Case of Home Meal Preparation”, Psychology & Marketing, 30(1), pp. 1-11.
Pedrini, M., Bramanti, V., Ferri, L.M., & Minciullo, M. (2015). “The Role of Social Capital in the Start-Up of Non-profit Organisations: The Case of Fondazione Welfare Ambrosiano”, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 27(3), pp. 1195-1217.
Putnam, R. (2001). “Social capital: Measurement and consequences”, Canadian journal of policy research, 2(1), pp. 41-51.
Rhee, Y. C., Wong, J., & Kim, Y. (2017). “Becoming sport fans: Relative deprivation and social identity”, International Journal of Business Administration, 8(1), pp. 118-134.
Sabatino, M. (2019). “Economic resilience and social capital of the Italian region”, International Review of Economics & Finance, 61, pp. 355-367.
Saberi, A. & Bagheri, G. (2018). “Estimation of the Relative Contribution of the Social Capital from Spiritual Leadership”, Social Capital Management, 5(2), pp. 167-185. doi: 10.22059/jscm.2018.130990.1064
Sanders, E. B. N. & Stappers, P. J. (2008). “Co-creation and the new landscapes of design”, CoDesign, 4(1), pp. 5-18.
Shojaei, V. & Soleimani Tapehsari, B. (2011). “The influence of managerial factors on the identity of fans of football teams in Iran”, Sport Management Studies, 3(9), pp. 139-162. (in Persian)
Simkhah, M. & Mohamadkhani, E. (2019). “The Mediating Role of Online Brand Community Commitment in the Relationship Between Online Brand Community Value Co-creation and Brand Loyalty”, BI Management Studies, 7(26), pp. 5-35. (in Persian)
Simon, F. & Tossan, V. (2018). “Does brand-consumer social sharing matter? A relational framework of customer engagement to brand-hosted social media”, Journal of Business Research, 85, pp. 175–184.
Sutton, W., McDonald, M., Milne, G., & Cimperman, J. (1997). “Creating and fostering for identification in professional sports”, Sport Marketing Quarterly, 6(1), pp. 15-22.
Swanson, L. A. (2013). “A strategic engagement framework for nonprofits”, Nonprofit Management and Leadership, 23(3), pp. 303-323.
Tchorek, G., Brzozowski, M., Dziewanowska, K., Allen, A., Kozioł, W., Kurtyka, M., & Targowski, F. (2020). “Social Capital and Value Co-Creation: The Case of a Polish Car Sharing Company”, Sustainability, 12(11), 4713.
Trail, G. T., Anderson, D., & Fink. J. (2000). “A Theoretical Model of Sport Spectator Consumption Behavior”, International Journal of Sport Management, 1(3), pp. 154-180.
Van Der Gaag, M. & Snijders, T. A. (2003, October). “A comparison of measures for individual social capital”, In conference “Creation and returns of Social Capital” (pp. 30-31).
Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2008). “Service-dominant logic: continuing the evolution”, Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), pp. 1-10.
Wann, D. L. & Branscombe, N. R. (1993). “Sports fans: Measuring degree of identification with their team”, International Journal of Sport Psychology, 24, pp. 1-17.
Wann, D.L. (2006). “The causes and consequences of sport team identification”, in A. Raney and J. Bryant (Eds.), Handbook of sport and media (pp. 331-352), Mahwah, NJ: LEA.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration”, MIS quarterly, pp. 177-195.
White, R. W. (1972). The enterprise of living: Growth and organization in personality. New York, NY: Holt, Rinehart, & Winston.
Xie, L., Guan, X., Liu, B., & Huan, T. C. T. (2021). “The antecedents and consequences of the co-creation experience in virtual tourist communities: From the perspective of social capital in virtual space”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 48, pp. 492-499.
Yang, H., Cozzarin, B. P., Peng, C., & Xu, C. (2022). “Start‐ups and entrepreneurial teams”, Managerial and Decision Economics, 43(5), pp. 1167-1184.
Yang, X. & Li, G. (2016). “Factors influencing the popularity of customer-generated content in a company-hosted online co-creation community: A social capital perspective”, Computers in Human Behavior, 64, pp. 760-768.
Yi, Y. & Gong, T. (2013). “Customer value co-creation behavior: Scale development and validation”, Journal of Business Research, 66(9), pp. 1279–1284.
Yoon, S. & Lee, E. M. (2019). “Social and psychological determinants of value co-creation behavior for South Korean firms: a consumer-centric perspective”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(2), pp. 14–36.
Zarei, A. & Taheri, G. (2019). “Investigating the customer belonging to the brand community, with reflecting on Customer Brand Value Co-Creation precedents in Online Brand Communities”, Quarterly Journal of Brand Management, 6(1), pp. 17-65. (in Persian)
Zhao, J., Wang, T., & Fan, X. (2015). “Patient value co-creation in online health communities: Social identity effects on customer knowledge contributions and membership continuance intentions in online health communities”, Journal of Service Management, 26(1), pp. 72-96. https://doi.org/10.1108/JOSM-12-2013-0344.