دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 461-637