نویسنده = ���������� �������������� ��������������
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی سبز در راستای توسعه سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22059/jscm.2022.345841.2317

حمید زارع؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ صابر باستی