نویسنده = علی حمیدی زاده
سرمایۀ اجتماعی از منظر قرآن؛ مؤلفه‌ها، عوامل، راهبردها

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 149-168

10.22059/jscm.2019.259403.1624

علی حمیدی‌زاده؛ هادی ظفری؛ سلمان بابایی گواری


واکاوی افول سرمایۀ اجتماعی در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 91-109

10.22059/jscm.2018.251566.1537

علی حمیدی زاده