تعداد مقالات: 206
2. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-6


3. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-3


4. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-3


5. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-3


6. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-4


7. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-4


8. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-4


9. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2017.64444


10. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2017.65084


11. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2018.66938


12. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2018.69134


13. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2018.69619


14. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2018.70514


15. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2018.70517


16. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2019.72831


17. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2019.72837


19. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2019.74095


20. صفحات آغارین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-4

10.22059/jscm.2019.74254


21. رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی (مورد مطالعه: زنان شهر گرگان)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 139-159

10.22059/jscm.2014.53459

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته؛ سید جعفر موسوی؛ غلامرضا خوش فر


24. بررسی رابطۀ هوش عاطفی و سرمایۀ اجتماعی در تشکل‌های مردم نهاد(NGOs)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-22

10.22059/jscm.2015.54087

حسن زارعی متین؛ علی اکبر قنبری؛ مرضیه قانع