تعداد مقالات: 244

2. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-6


3. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-3


4. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-3


5. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-3


6. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-4


7. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-4


8. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-4


22. رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی (مورد مطالعه: زنان شهر گرگان)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 139-159

10.22059/jscm.2014.53459

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته؛ سید جعفر موسوی؛ غلامرضا خوش فر