دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 479-649 
3. توانمندسازیِ اجتماع‌محور: ارزیابی ظرفیت سرمایۀ اجتماعیِ ذی‌نفعان محلی

صفحه 503-522

10.22059/jscm.2019.267647.1710

عبدالباسط مرادزاده؛ محمد قاسمی؛ حبیب الله سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی؛ جواد بذرافشان


8. بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان

صفحه 629-649

10.22059/jscm.2019.265514.1682

سید نجم‌‌الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ سلیمان جعفری؛ افسانه جعفری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 479-649 پاییز 1397، صفحه 337-477 تابستان 1397، صفحه 167-336 بهار 1397، صفحه 1-166