دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیل گر مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22059/jscm.2019.276161.1792

امید فرجی؛ فاطمه جنتی دریاکناری؛ کفسان منصوری؛ فاطمه ِیونسی مطیع


2. تاثیر سرمایه اجتماعی بر بزهکاری (مطالعه موردی جوانان بزهکارو عادی شهرکرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jscm.2019.269623.1730

یلدا ایرانپور؛ عباس شیری؛ شادی عظیم زاده


3. تاثیر فعالیت بدنی بر افسردگی سالمندان با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jscm.2019.276844.1810

علی صابری؛ صمد گودرزی؛ سلیم عباسی


4. ارایه مدلی برای توسعه سرمایه روانشناختی با محوریت سرمایه اجتماعی در سطح شهری در شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jscm.2019.278793.1818

جواد علی اکبری صومعه؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی


5. شناخت و طبقه‌بندی ابعاد و نظریات تغییر در مداخلات توسعه اجتماع‌محور مبتنی بر ارتقای سرمایه اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.22059/jscm.2019.289140.1909

علیرضا نفیسی؛ سیدحسین اخوان‌علوی؛ علی ملکی؛ محمد میره ای


6. تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر قابلیت های پویای سازمانی با تأکید بر نقش میانجی فضای مبادله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22059/jscm.2020.292055.1934

هانیه قادری؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ آذرنوش انصاری


7. تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری راهبردی باتوجه به نقش تعدیلگر جو سازمانی نوآورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

10.22059/jscm.2020.289889.1913

عبدالله توکلی؛ فاطمه معتمدی