نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشفتگی تحلیل جامعه ‏شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-76]
 • آمادگی برای تغییر مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 101-125]
 • آموزش زبان خارجی الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 307-329]
 • آنومی تحلیل جامعه ‏شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-76]
 • آنومی سازمانی تحلیل جامعه ‏شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-76]

ا

 • ابعاد خودکارآمدی سرمایة روان‏شناختی مثبت‏گرا: شناسایی عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 517-542]
 • اجتماعات آن‌لاین تأثیر هم ‏آفرینی ارزش بر هم‏ هویتی هواداران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی: مطالعة اجتماعات آن‌لاین باشگاه ‏های فوتبال [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 569-589]
 • ارزش شرکت تأثیر استراتژی کسب‏وکار بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 155-186]
 • استراتژی کسب‏وکار تأثیر استراتژی کسب‏وکار بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 155-186]
 • اضطراب تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏ گذاری اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • اعتباربخشی طراحی و اعتباردهی الگوی سوت ‏زنی با هدف بالندگی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 591-616]
 • اعتماد اجتماعی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران متوسطۀ دوم شهرستان کوهدشت) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 435-459]
 • التزام شغلی نقش سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاری استفاده از رسانه‌های اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویت‌یابی سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 261-282]
 • انسجام اجتماعی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران متوسطۀ دوم شهرستان کوهدشت) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 435-459]

ب

 • باشگاه‌های ورزشی‌ـ تفریحی تسهیل سرمایۀ اجتماعی در باشگاه‏های ورزشی‌ـ تفریحی تحلیل روابط با رویکرد DEMATEL [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 209-232]
 • بالندگی سازمانی طراحی و اعتباردهی الگوی سوت ‏زنی با هدف بالندگی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 591-616]
 • بزهکاری رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1387 تا 1400 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 543-568]
 • بی‌نظمی تحلیل جامعه ‏شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 49-76]

پ

 • پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 381-406]
 • پدیدارشناسی الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 307-329]

ت

 • تجزیه‌وتحلیل شبکه‌های اجتماعی بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 381-406]
 • تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 381-406]
 • تحجرزدگی فلسفه‌درمانی تحجرزدگی؛ روشی بنیادین در نگاه‌داشت سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 127-154]
 • تحلیل‌رفتگی شغلی بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر تحلیل‌رفتگی با توجه به نقش تعدیلگر متغیرهای جمعیت‌شناختی و سازمانی (مورد مطالعه: مربیان نخبۀ فدراسیون‌های ورزشی) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 283-305]
 • تحلیل محتوا فراروش پژوهش‌های مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: مقالات 1393 ـ 1399) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 187-208]
 • تحلیل مضمون مدل‏سازی ‏تفسیری‌ـ ساختاری مؤلفه‏های مسئولیت ‏اجتماعی ‏دانشگاه با هدف ارتقای سرمایة اجتماعی (نمونة‌ مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 461-491]
 • تعارف تبیین اصول مدیریت تمایزهای اجتماعی از منظر قرآن و نقش آن در مدیریت سرمایۀ اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 23-48]
 • تعلق اجتماعی رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1387 تا 1400 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 543-568]
 • تعلق مذهبی رابطۀ مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1387 تا 1399 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]
 • تعلق مذهبی رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1387 تا 1400 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 543-568]
 • تعهد سازمانی فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی: نقش میانجی تعهد سازمانی و نقش تعدیل‌گر هوش معنوی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 617-637]
 • تفاوت اجتماعی تبیین اصول مدیریت تمایزهای اجتماعی از منظر قرآن و نقش آن در مدیریت سرمایۀ اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 23-48]
 • تقوا تبیین اصول مدیریت تمایزهای اجتماعی از منظر قرآن و نقش آن در مدیریت سرمایۀ اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 23-48]
 • تمایل به مشارکت مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 101-125]
 • تهران الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 307-329]
 • توسعۀ سرمایۀ اجتماعی طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش (مورد پژوهش: ادارۀ کل آموزش و پرورش استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 77-99]

چ

 • چابکی سازمان تأثیر سرمایۀ اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 359-380]

ح

 • حاج قاسم سلیمانی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 407-433]

د

 • دانش جمعی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 359-380]
 • دانشگاه مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 101-125]
 • دانشگاه‏ مدل‏سازی ‏تفسیری‌ـ ساختاری مؤلفه‏های مسئولیت ‏اجتماعی ‏دانشگاه با هدف ارتقای سرمایة اجتماعی (نمونة‌ مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 461-491]

ر

 • رسانه‏ های اجتماعی نقش سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاری استفاده از رسانه‌های اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویت‌یابی سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 261-282]
 • رفتار مشارکتی تأثیر هم ‏آفرینی ارزش بر هم‏ هویتی هواداران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی: مطالعة اجتماعات آن‌لاین باشگاه ‏های فوتبال [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 569-589]
 • روش‌شناسی فراروش پژوهش‌های مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: مقالات 1393 ـ 1399) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 187-208]
 • رویکرد دیمتل قطعی تسهیل سرمایۀ اجتماعی در باشگاه‏های ورزشی‌ـ تفریحی تحلیل روابط با رویکرد DEMATEL [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 209-232]

س

 • سازمان تأمین اجتماعی طراحی و اعتباردهی الگوی سوت ‏زنی با هدف بالندگی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 591-616]
 • سازمان‌های دولتی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های دولتی (همسو با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏‏ مقاومتی) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 331-358]
 • سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های دولتی (همسو با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏‏ مقاومتی) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 331-358]
 • سالمندی تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏ گذاری اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • سرمایة اجتماعی تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏ گذاری اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • سرمایة اجتماعی فراروش پژوهش‌های مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: مقالات 1393 ـ 1399) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 187-208]
 • سرمایة اجتماعی مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 101-125]
 • سرمایة اجتماعی فلسفه‌درمانی تحجرزدگی؛ روشی بنیادین در نگاه‌داشت سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 127-154]
 • سرمایة اجتماعی تسهیل سرمایۀ اجتماعی در باشگاه‏های ورزشی‌ـ تفریحی تحلیل روابط با رویکرد DEMATEL [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 209-232]
 • سرمایة اجتماعی رابطۀ مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1387 تا 1399 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]
 • سرمایة اجتماعی بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر تحلیل‌رفتگی با توجه به نقش تعدیلگر متغیرهای جمعیت‌شناختی و سازمانی (مورد مطالعه: مربیان نخبۀ فدراسیون‌های ورزشی) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 283-305]
 • سرمایة اجتماعی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 407-433]
 • سرمایة اجتماعی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 359-380]
 • سرمایة اجتماعی الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 307-329]
 • سرمایة اجتماعی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های دولتی (همسو با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏‏ مقاومتی) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 331-358]
 • سرمایة اجتماعی فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی: نقش میانجی تعهد سازمانی و نقش تعدیل‌گر هوش معنوی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 617-637]
 • سرمایة اجتماعی رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1387 تا 1400 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 543-568]
 • سرمایة اجتماعی‏ مدل‏سازی ‏تفسیری‌ـ ساختاری مؤلفه‏های مسئولیت ‏اجتماعی ‏دانشگاه با هدف ارتقای سرمایة اجتماعی (نمونة‌ مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 461-491]
 • سرمایة اخلاقی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 407-433]
 • سرمایة روان‏شناختی سرمایة روان‏شناختی مثبت‏گرا: شناسایی عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 517-542]
 • سرمایة فرهنگی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 407-433]
 • سرمایة هویتی طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 407-433]
 • سرمایه طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش (مورد پژوهش: ادارۀ کل آموزش و پرورش استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 77-99]
 • سرمایه اجتماعی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران متوسطۀ دوم شهرستان کوهدشت) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 435-459]
 • سرمایۀ اجتماعی تبیین اصول مدیریت تمایزهای اجتماعی از منظر قرآن و نقش آن در مدیریت سرمایۀ اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 23-48]
 • سرمایۀ اجتماعی طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش (مورد پژوهش: ادارۀ کل آموزش و پرورش استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 77-99]
 • سرمایۀ اجتماعی صلة ارحام و آثار با محوریت وحدت و الفت، سرمایه‌ای اجتماعی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 493-516]
 • سرمایۀ اجتماعی سازمانی نقش سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاری استفاده از رسانه‌های اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویت‌یابی سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 261-282]
 • سلامت جامعه صلة ارحام و آثار با محوریت وحدت و الفت، سرمایه‌ای اجتماعی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 493-516]
 • سند چشم‌انداز طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های دولتی (همسو با سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد‏‏‏‏‏‏‏‏ مقاومتی) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 331-358]
 • سوت‌زنی طراحی و اعتباردهی الگوی سوت ‏زنی با هدف بالندگی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 591-616]

ش

 • شناسایی ابعاد طراحی و اعتباردهی الگوی سوت ‏زنی با هدف بالندگی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 591-616]

ص

 • صلۀ رحم صلة ارحام و آثار با محوریت وحدت و الفت، سرمایه‌ای اجتماعی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 493-516]

ع

 • عوامل اثرگذار سرمایة روان‏شناختی مثبت‏گرا: شناسایی عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 517-542]

ف

 • فدراسیون ورزشی بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر تحلیل‌رفتگی با توجه به نقش تعدیلگر متغیرهای جمعیت‌شناختی و سازمانی (مورد مطالعه: مربیان نخبۀ فدراسیون‌های ورزشی) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 283-305]
 • فضیلت سازمانی فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی: نقش میانجی تعهد سازمانی و نقش تعدیل‌گر هوش معنوی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 617-637]
 • فعالیت بدنی تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏ گذاری اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • فلسفه ‏درمانی فلسفه‌درمانی تحجرزدگی؛ روشی بنیادین در نگاه‌داشت سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 127-154]

ک

 • کارمند مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 101-125]
 • کرونا ویروس تأثیر سرمایة اجتماعی بر اضطراب ناشی از کروناویروس بین سه گروه از سالمندان بر اساس فعالیت بدنی قبل و بعد از فاصله‏ گذاری اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • کنترل اجتماعی رابطة مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی با بزهکاری اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازة زمانی 1387 تا 1400 [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 543-568]

گ

 • گروه مرجع رابطۀ مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1387 تا 1399 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]

م

 • مجلة سرمایة اجتماعی فراروش پژوهش‌های مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: مقالات 1393 ـ 1399) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 187-208]
 • مدل‌سازی ‏ساختاری‌ـ تفسیری مدل‏سازی ‏تفسیری‌ـ ساختاری مؤلفه‏های مسئولیت ‏اجتماعی ‏دانشگاه با هدف ارتقای سرمایة اجتماعی (نمونة‌ مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 461-491]
 • مربی بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر تحلیل‌رفتگی با توجه به نقش تعدیلگر متغیرهای جمعیت‌شناختی و سازمانی (مورد مطالعه: مربیان نخبۀ فدراسیون‌های ورزشی) [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 283-305]
 • مرور سیستماتیک تسهیل سرمایۀ اجتماعی در باشگاه‏های ورزشی‌ـ تفریحی تحلیل روابط با رویکرد DEMATEL [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 209-232]
 • مسئولیت اجتماعی تأثیر استراتژی کسب‏وکار بر رابطة بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت در جهت ارتقای سرمایة اجتماعی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 155-186]
 • مسئولیت ‏اجتماعی مدل‏سازی ‏تفسیری‌ـ ساختاری مؤلفه‏های مسئولیت ‏اجتماعی ‏دانشگاه با هدف ارتقای سرمایة اجتماعی (نمونة‌ مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 461-491]
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 381-406]
 • مشارکت اجتماعی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران متوسطۀ دوم شهرستان کوهدشت) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 435-459]
 • مشارکت سیاسی رابطۀ مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1387 تا 1399 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]
 • معلمان آموزش‌وپرورش الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 307-329]
 • موفقیت تحصیلی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران متوسطۀ دوم شهرستان کوهدشت) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 435-459]

ن

 • نظریۀداده - بنیاد طراحی الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی در آموزش و پرورش (مورد پژوهش: ادارۀ کل آموزش و پرورش استان لرستان) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 77-99]
 • نقشة علمی بررسی ساختار مفهومی ‌پژوهش‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق تجزیه‌وتحلیل هم‌واژگانی [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 381-406]
 • نهج ‏البلاغه سرمایة روان‏شناختی مثبت‏گرا: شناسایی عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی کارکنان از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 517-542]

و

 • واگرایی اجتماعی تبیین اصول مدیریت تمایزهای اجتماعی از منظر قرآن و نقش آن در مدیریت سرمایۀ اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 23-48]
 • وحدت صلة ارحام و آثار با محوریت وحدت و الفت، سرمایه‌ای اجتماعی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 493-516]

ه

 • هم ‏آفرینی ارزش تأثیر هم ‏آفرینی ارزش بر هم‏ هویتی هواداران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی: مطالعة اجتماعات آن‌لاین باشگاه ‏های فوتبال [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 569-589]
 • هواداران فوتبال تأثیر هم ‏آفرینی ارزش بر هم‏ هویتی هواداران با نقش میانجی سرمایة اجتماعی: مطالعة اجتماعات آن‌لاین باشگاه ‏های فوتبال [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 569-589]
 • هویت ‏یابی سازمانی نقش سرمایۀ اجتماعی سازمانی در اثرگذاری استفاده از رسانه‌های اجتماعی در کار بر التزام شغلی و هویت‌یابی سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 261-282]
 • هویت قومی رابطۀ مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1387 تا 1399 [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 233-260]
 • هوش تجاری تأثیر سرمایۀ اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 359-380]
 • هوش معنوی فضیلت سازمانی و سرمایة اجتماعی: نقش میانجی تعهد سازمانی و نقش تعدیل‌گر هوش معنوی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 617-637]