کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی
سرمایه اجتماعی در سازمان فضیلت‌محور: مؤلفه‌های تشخیص سرمایه اجتماعی در اماکن متبرکه مذهبی

دوره 11، شماره 2، تیر 1403، صفحه 171-185

10.22059/jscm.2023.362705.2431

حمزه رمضانی بیدگلی؛ محمدحسین رحمتی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی


مدل‌سازی مدیریت کارآمد سرمایة اجتماعی در سازمان های ورزشی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 17-32

10.22059/jscm.2023.354165.2384

مهدی سلیمی؛ الهام اخوان؛ آذر محققیان


خویشاوندسالاری و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تحلیل نقش میانجی سرمایة اجتماعی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68

10.22059/jscm.2023.346534.2323

مسعود طاهری نیا؛ علی شریعت نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی


تدوین الگوی پیشایندهای سرمایه‌های اجتماعی در ورزش دانش‌آموزی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-83

10.22059/jscm.2023.360055.2421

پیام سلطانی؛ لورا چپری؛ محمد سجادیان


ارائة مدل سرمایة اجتماعی حسابرسان با تأکید بر پنج عامل بزرگ شخصیتی

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 353-368

10.22059/jscm.2023.361931.2428

خالد یادگاری؛ شهرزاد احمدی؛ عیسی ناصر


بررسی تأثیر مؤلفه‏های سرمایة اجتماعی بر ارتقای امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 397-409

10.22059/jscm.2023.357268.2402

فاطمه اسدالله پور؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احسان رازانی


طراحی مدل توسعة فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی با هدف توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 229-243

10.22059/jscm.2023.351890.2365

مریم اکبری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ حمیدرضا معتمد


طراحی و تبیین مدل ارتقای سرمایة اجتماعی مبتنی بر چندفرهنگی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 295-307

10.22059/jscm.2023.357805.2405

محمود شمیاتی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی رضا امیرکبیری


اعتباریابی مقیاس سرمایة اجتماعی بر مبنای قرآن کریم از دیدگاه معلمان استان فارس

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-29

10.22059/jscm.2022.340321.2272

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم؛ مرضیه حاجی زاده